Әрәсән регионмудын журналистнрин төлә апрелин 6-9-д Геленджик балһснд  пресс-тур бүрдәгдх, гиҗ курортын администрацин пресс-цергллт зәңглҗәнә.

«Журналистнр түрүн болҗ төвкнүн бәәдл тогталлһна Негдсн цутхлң яһҗ көдлдгинь үзхмн, джипәр уулур йовх, хамгин әәмшг угань Маркотхск уулмудын цуваһур «Геленджик» гиҗ бичәтә ормур йовһар йовхмн», — гиҗ зәңгллһнд бичәтә.

Спортд дуртаснь болхла, теңгсин элсн деер болдг футбольн болн нань чигн марһаст орлцҗ чадҗана. Электромобиляр Геленджикин уульнцар йовад пресс-турт орлцачнр яһҗ балһсна улс гиичнртән белддгинь үзхмн. Тер мет журналистнр санаторьмүдин бальчгиг хәләх, хот-хоолын фестивальд орлцад японь,  китд, грузин, украин, армян, немшин болн нань чигн кел улсин сенр хот амсхмн.

Пресс-турт Белгородск, Смоленск, Тамбовск, Пензенск, Саратовск, Нижегородск, Астраханск, Волгоградск, Вологодск, Тюменск областьмүдин,  Татарстана, Хальмг Таңһчин, Башкирин, Чувашин, Тула болн  Екатеринбург балһсдын журналистнр орлцх.

 

Интернетәс авсн зург