Эндр Ялта балһсна (Крым Республик), Ливадийск бәәшңд, Ялта болн  Элст балһсдын хоорнд иньгллтин болн хамцу хәрлцәнә туск бооцан батлгдв.

Бооцаг батллһна туск цааснд балһсдын администрацсин толһачнр Андрей Ростенко болн Окон Нохашкиев һаран тәвв, гиҗ «Юг Ялта» гидг зәңгллһнә сервис зәңглҗәнә.

Үр-иньгллтин хәрлцә батллһна туск седвәр җил хооран Крым Республикин сойлын министр Арина Новосельская болн Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин депутат Марина Мукабенова көдлмшин халхар харһсн кемд үүдсмн.

Бооца баллһнд орлцсн Марина Мукабенова, Ялта балһсна һардврт эднә седвәриг дөңнснд ханлтан өргәд, таңһч баһ болв чигн сойлын авъясарн болн селәнә эдл-уушарн байн гив.

«Таңһчин болн Элстин улс мана һазрур ирхиг күләҗәнәвидн. Хойр балһсна администрацсин болн депутатнрин Хургсин хоорнд көдлмшч бат хәрлцән батлгдх гиҗ санҗанав. Олн халхар үүлдҗ чадҗанавидн, болв санаторн-курортн комплекс болн зуульчлһн таңһчин улст соньн болх гиҗ ухалҗанав. Ода деерән хаалһ сәәнәр тосхгдад уга бийнь, удлго бидн тана селәнә эдл-уушин хот-хол амсҗ чадхвидн», — гиҗ Андрея Ростенко келсиг агентств бичҗәнә.

Окон  Нохашкиевин келсәр, батлсн бооцан хоосн цаасн деер үлдшго, кергт тохргдх.

Харһлтын чилгчәр эдн нег-негндән белгүдән өгв. Марина Мукабенова  Арина Новосельскаяд час нерәдв. Тер мет хальмгин делегац Андрей Ростенкод апрель сард бадм цецгә цецгәрсн цагт Элстүр ирх үрвр кев. Ростенко болхла намртан Ялтад болдг хризантем цецгән Балд дуудв.

 

Зургнь: ugyalta.com