Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловин Зәрлгәр келн-улсин амн үгин зөөриг хадһлҗ йовсна болн таңһчдан ик ач-тусан күргснә төлә  Хальмг АССР-ин ачта багш, Хальмг АССР-ин сойлын ачта көдләч, Хальмг Таңһчин күндтә иргн Кермн Даваевна Убушиевад эн җиләс авн сара болһн немр дөңцл мөңг (тавн зун арслң) өггдхмн.

Тодлад келхд, одахн Алексей Орлов Баһ Дөрвдә района хамгин медәтә багш Кермен Даваевна Убушиевад «Хальмг Таңһчин күндтә иргн» гидг өөдән цол зүүлә. Эн җил көгшә 96 насан зүүҗәнә.

Кермен Даваевна Убушиева җирдгч җилмүдт дундын школд көдлҗәһәд, җаңһрч Ээлән Овлад болн «Җаңһриг» түрүн болҗ бичсн өөнд нерәдгдсн һәәхүл бүрдәсн билә. 1972 җилд болхла номт Кичгә Төлән седвәрәр Ик Бухст Ээлән Овлад нерәдгдсн музей секгдв, терүг Кермен Даваевна хөрн җилин туршарт һардҗ йовв.