Эндр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Хар Һазра района администрацин һардач Валерий Бадмаевла харһв. Күүндврин йовудт района һардач  өдгә цагин социальн-экономическ бәәдлин тускар келҗ өгв.

В. Бадмаевин келсәр, таңһчин Толһачин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнрт кесн Дуудврт тәвгдсн төрмүдиг күцәхин төлә ик көдлмш кегдхмн. Тегәд Хар һазрт энҗл хойр школ тосхгдхмн. Негнь Комсомольскд, наадкинь Кумской селәнд. Тер мет Артезианд бичкдүдин садт ясвр кехәр зуралҗана. Прикумск селәнд болхла спортзал бәрхмн. Урднь эн селәнә школд спортзал төрүц уга билә. Бас чигн Кумской селәнд сойлын Гер бәрхмн.

Хар һазра района инвестиционн таал ясруллһна халхар болхла, мал эд-бод кедг дөрвн мини-бойн районд секхмн. «Аһшин механическ заводт  мини-бойн кех даалһвр өгчквидн», — гиҗ В. Бадмаев келв.

 

Зургнь: glava.region08.ru