Эндр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Баһ Дөрвдә района хамгин медәтә багш Кермен Даваевна Убушиевад «Хальмг Таңһчин күндтә иргн» гидг өөдән цол зүүв. Эн җил көгшә 96 насан зүүҗәнә.

Кермен Даваевна Убушиева Зергента гидг селәнд төрсмн. Бичкндән өнчн үлдсн күүкн авһдан өсәд-боссмн. Баһ Дөрвдә школд сурад, 8 классан төгсәхләнь, энүг арвн сара сурһульд Әәдрхнүр йовулсмн.

Күч-көлснә хаалһан Кермен Даваевна Зурһана эклц школд эклв. 1941 җилд эн педучилищиг төгсәһәд, эклц классин багш гидг эрдмтә болв. Сиврин өмн багш Баһ Дөрвдә райкомин ВКП (б)-н тооцана әңгин һардач болҗ көдлҗ йовв. Хөөннь, тууврас ирсн дару, медәт багшар Ханатан болн Ик Бухса дундын школд көдлв. Дөчн җил хооран школасн күч-көлснә амрлһнд һарсн бийннь, медәт көгҗмин школд орв. Җирдгч җилмүдт дундын школд көдлҗәһәд, Кермен Даваевна  җаңһрч Ээлән Овлад болн «Җаңһриг» түрүн болҗ бичсн өөнд нерәдгдсн һәәхүл бүрдәв.

1972 җилд номт Кичгә Төлән седвәрәр Ик Бухст Ээлән Овлад нерәдгдсн музей секгдв, терүнә һардачнь Кермен Даваевна Убушиева болв. Хөрн җилин туршарт багш терүг һардҗ йовв.

Олн җилдән төрсн келнә болн сойлын делгрлтин төлә көдлҗ йовсн учрар медәтд «Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч» гидг цол зүүсмн.

Ик Бухст уйн җаңһрчнрин школ тогтсн, энд хальмг улсин амн үгин зөөр  делгрҗ йовхин, теднә һазрас нертә җаңһрчнр Баатр Манджиев болн Кутлан Мукубенов  һарснд ик зуудан Кермен Даваевна Убушиеван тәвцнь.

 

Зургнь: glava.region08.ru