Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Элстин 10-ч микрорайонд 118-патьрта шин гериг секлһнә байрт орлцв. Эн гер «Таңһчд бәәдг иргнмүдиг 2013-2017 җилмүдт нурҗах гермүдәс шин бүүрт оруллһн» гидг таңһчин программин 3-ч девсңгиг күцәлһнә халхар тосхгдсмн.

Байрин керг-үүлдврт таңһчин правительствин Ахлач Игорь Зотов,

Элст балһсна администрацин һардач Окон Нохашкиев, ЭГС-ин ахлач Вячеслав Намруев, «Алексстрой» ООО-н генеральн һардач Александр Бамбышев болн олн әмтн орлцв.

Жилищн-коммунальн эдл-аху делгрүллһнә Саңгин, таңһчин болн Элстин бюджетәс ут тоодан хойр зун һар сай арслң эн герин тосхлһнд йилһгдв.

Шин бүүрт 354 күн орв, эдн хойр олн патьрмудта гермүдт урднь бәәсмн. Эднә бәәсн гермүднь (Хомугниковин нертә уульнцд болн 3-ч микрорайонд) нурҗах гермүдин тоод орсмн.

Гериг «Алексстрой» гидг тосхлһна компань бәрв.

 

Николай Бошевин цоксн зург