Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов закаһар энүнд даалһсн байрта керг – орн-нутгин президентин нерн деерәс мана һазра һурвн күүнд Әрәсән Федерацин государственн ачлвр өгв. Эрүл-мендиг делгрүллһнә халхар олн җилдән сәәнәр көдлсн учрар «РФ-н ачта эмч» гидг цол «О. А. Шунгаеван нертә таңһчин Перинатальн цутхлңг» гидг РК-н БУ-н күнд күүкд улсин патологин әңгин һардач Лариса Басхамджиевад болн «Сарпинская районная больница» РК-н БУ-н эмч-анестезиолог Андрей Каткаевд зүүв.

Эдн «Хальмг Таңһчин ачта эмчнр» гидг цолта улс. Тер мет номин халхар олн җилдән күцәмҗтәһәр үүлдҗ йовх төләднь Владимир Путин Хальмгин  госуниверситетин профессор Владимир Убушаевд Әрәсән Президентин Ханлтын Бичгәр ачлв. Номт «РФ-н номин ачта үүлдәч» болн күндллһнә Орденәр ачлгдсн күн.

Эмчнрт болн номтд өөдән ачлврмуд зүүҗәһәд, Алексей Маратович эднд ханлтан өргәд, таанр, күн  болһн, эврәннь кергтән государствд болн олн әмтнд ик туслмҗан күргҗәнәт гиҗ темдглв.

 

Елена Болдуринова

Зургнь: glava.region08.ru