Эндр Хальмг Таңһчин Толһач Игорь Зотов болн энүнә дарук Боова Бадмаев көдлмшин кергәр Әрәсән цергә харслтын министрин дарук, әәрмин инрл Дмитрий Булгаковла харһв.

Харһлтын йовудт эдн экипажмуд хоорнд «Цергә ралли» гидг марһа зунар хальмг теегт давулхин тускар күүндв.

Региона премьерин темдглсәр, мана таңһч спортын болн сойлын иим дүңгә керг-үүлдврмүд бүрдәдгәрн байн дамшлтта, нег үлү хальмгин теегт ралли-рейд давуллһн – сән авъяст тохрв. Манад давдг иим марһас эрк биш зөвәр күнд теңгрин бәәдләрн болн һазрарн йилһрнә, тер учрар аврлт уга дөрлдән марһанд орлцачнрт таасгдх, урмдынь өргх гиҗ хальмгин правительствин ахлач товчлв.

 

Интернетәс авсн зург