«Гер-бүүр» гидг федеральн шишлң программин «Баахн өрк-бүлмүдиг гер-бүүрәр тетклһн» гидг терүнә әңгәр 2015-2020 җилмүдт мана таңһчд баахн өрк-бүлмүдт гер хулдҗ авхин, эс гиҗ герән тосххин төлә социальн демин мөңг өггдхмн. Энүнә төлә мана таңһч федеральн бюджетәс ут тоодан 15 сай һар арслң авх. Тиим  тогтавр Әрәсән Правительствин Ахлач Дмитрий Медведев батлв. Бас чигн демин мөңг талдан регионмуд авх.

Эн программар гер-бүүрән яслһнд, эс гиҗ тосхлһнд керглгдҗәх бичкдүд уга өрк-бүлмүдт гериннь үнин 30% мөңгн йилһгдх болн нег болн терүнәс үлү күүкдтә бүлмүдт – 35%.

Субсидь программин некврлә болн келсн тоотла ирлцҗәх, дәкн болхла эн җил программд орлцхар эрлһ орулсн регионмудын бюджетд өггдҗәнә.

 

Интернетәс авсн зург