Селәнә чинртә объектмүдүр, тер мет селәнә эдл-ахун эдл-уушиг эд-бод келһнә объектмүдүр хату хаалһ тосхлһна болн терүнә ясврин төлә Хальмг Таңһчд 36 сай һар арслң йилһгдхмн. Энүнә туск шишлң тогтавр Әрәсән Правительствин Ахлач  Дмитрий Медведев батлв.

Мөңгн «2020 җил болн 2014 — 2017 җилмүд күртл  селәнә һазриг батар делгрүллһн» гидг федеральн шишлң төсвәр күцәгдхмн. Эн төсв болхла 2013-2020 җилмүдт селәнә эдл-ахуг делгрүллһнә болн селәнә эдл-ахун эдл-уушин рынкиг шинҗллһнә госпрограммд орна.

Тиигәд орн-нутгин 54 регионд федеральн бюджетәс ут тоодан 8335 сай арслң йилһгдх. Документд келгдсәр, батлгдсн шиидвр регионмудын, муниципальн болн селәдин гиигн машид гүүдг хаалһсиг тосхлһнд чинртә тусан күргхмн.

 

Интернетәс авсн зург