Грипп болн ОРВИ гемәр әмтн икәр гемнҗәх учрар Балһсна поликлиникд терапевт- эмчнр амрлһна өдрмүдт бас көдлхмн.  Сарң өдрәс авн басң өдр күртл өрүн 8 часас авн 20 час күртл, бембә өдр өрүн 8 часас авн 19 час күртл болн нарн өдр – өрүн 8 часас авн 17 час күртл.

Түргәр дөң күргдг эмчнриг өдр болһн өрүн 8 часас авн асхн 20 час күртл болн нарн өдр – өрүн 8 часас авн 19 час күртл дуудҗ болҗана.

Иим тойгта телефоһар җиңнүлҗ эмчнриг дуудҗ болҗана: 4-31-21 – регистратур  (1-ч микрорайона әңг), 6-23- 96 (6-ч микрорайона регистратур), 4-03- 30, 4- 00- 30 (цутхлң регистратур) болн 4-21-11(түргәр дөң болдг баг).

 

Интернетәс авсн зург