Маңһдур «Уралан» гидг мини-футбольн баг (МФК) Краснодарск крайин  Крыловская станицур һарч йовхмн. Тенд мини-футболар Өмн үзгин болн Ар Кавказин федеральн округудын чемпионатын түрүнк девсң болхмн. Эн марһан эврә дурар нааддг багмудын хоорднк негдгч лигин Әрәсән первенствин зональн наадн.

Өдгә цагт марһанд орлцхар нәәмн команд эрлһән орулв. Чемпионат һурвн девсңгәс тогтх: негдгчнь январин 21-22-т болх, хойрдгчнь – февралин 22-26-д болн һурвдгчнь – мартын 16-19-д.

«Уралан» МФК-н һардач Сергей Пода «Теегин зяңг» гидг интернет-газетд келсәр, дигтә негдгч девсңгин йовудт марһана бүрдәһәчнр эрк биш наадк нааднь альд болхинь зааҗ келхмн. Энүнә темдглҗ келсәр, наадн Элстд чигн болад бәәхмн.

«Уралан» гидг мини-футбольн баг Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловин седвәрәр тогтв. Нидн җилин чилгчәр таңһчин толһачин нерн деер ЮФО-н болн СКФО-н футболын Ниицәнәс эн марһаст орлцх үрвр ирлә.

Мини-футбольн багд одахн Хальмг Таңһчин Толһачин марһана диилвр бәрсн

«Отечество-Росгвардия» гидг багин футболистнрин икнкнь орлцна. Футболистнр марһанд орлцхин төлә урдаснь белдв. Эднә ах тренернь урднь нертә футболист Евгений Овшинов, клубин менеджернь Терек Дорджиев. Сергей Пода немҗ келсәр, наадна хойрдгч девсңд футболистнр шишлң шин хувцта болх, клуб эзнә мөңгәр теткгдх.