«Бичкдүдин зургин галерей» гидг төсвәр Әәдрхнә Догадинкд болн терүнә әңгүдт үүдәлтән эклҗәх уйн наста зурачнрин зургудын һәәхүл болхмн гиҗ «Астрахань 24» зәңглҗәнә. Бәәрн һазра сойлын болн зуульчлһна министерствин сайтд барлата зәңгәр, хамгин шунмһа орлцачнрнь күндллһнә һашгудар алгдх.

«Бичкдүдин зургин галерей» гидг төсв 2012 җиләс авн эклҗ үүлдҗәнә. Тер цагас авн төсв зуг Әәдрхнә областьд биш, талдан һазрмудт күцәмҗ бәрв. Терүнә һол күслнь эрк биш билгтә бичкдүдиг олх, тедниг дөңнх болн уйн наста бичкдүдин дүрслгч билг-эрдмиг делгрүллһн болҗана.

Төсвин тавн җилин үүдәлтин болзгт энүнд 50 һар сойлын болн сурһуль-эрдмин учреждень орлцв, 2500 көдлмш шинҗлгдв, олн зүсн музеймудт бүрдәгдсн ут тоодан 20 һәәхүлд бичкдүдин зурсн зургуд – живопись, график, декоративно-прикладное искусство гидг номинацд үзүлгдв.

Һәәхүлд Москваһас, Әәдрхнә, Шарту, Свердловск областьмудас, Хальмг Таңһчас, Украинәс болн Израиләс көвүд-күүкд орлцад, эврәннь үүдәлтәһән таньлдулв.

 

Зургнь: minkult.astrobl.ru