Мөңг өгйәлсн улс нурһлҗ Бурятьд, Кемеровск областьд болн таңһчд бәәнә гиҗ «Красноярские новости» гидг интернет-газет зәңглҗәнә. Zaim.com гидг  интернет ресурсин шинҗллтин ашар, регионд ут тоодан 263 миңһн мөңг өгйәлсн улс бәәнә, эдн цаглань өрән өгч чадҗахш.

30 болн терүнәс даву өдрт өрән эс хаасн улста регионмуд дунд нүүрт йовхнь

Краснодарск край (263 миңһн күн), Москва хотл балһсн (262 миңһн), Московск область   (254 миңһн), Свердловск область (254 миңһн) болн Башкортостан (236 миңһн).

Кемр процентәр тоолхла, Кубаня өгйәчнрин тонь Әрәсәд 3,9% тогтаҗана.

4-гч ормд Свердловск область йовна, 5-чнь — Башкортостан.

Тер дотр Краснодарск крайд бәәдг улсин тонь баһ биш, терүг бас чигн мартхмн биш. Эн тоод Кубань 2-ч болн 3-ч орм эзлдг орн-нутгин хотл балһсиг болн Московск областиг давв. Свердловск область — 5-ч ормд.

 

Интернетәс авсн зург