Эн ховр олврин туск материалыг Синьхуа гидг агентств YouTube каналдан барлв гиҗ АРД зәңглҗәнә.

Китдин дорд үзгт усна савин кемҗәнь баһрснас иштә терүнә дор бәәсн Будда бурхна көшә ил һарв. Усна савин бәрлтиг ясснас көлтә терүнә кемҗәнь 10 метрт баһрсмн. Терүнәс иштә хадт һарһата бурхна сиилвүр, толһань, үзгдв. Хамгин түрүн болҗ көшәг бәәрн улс олв, ода терүг археологуд шинҗлҗәнә. Теднә тоолврар, бурхиг Мин хаана тохма үүлдврин цагт (1368-1644) үүдәсмн. Буддан көшән наснь 350 һар җил.

Номтнрин хәләцәр, усна савин йоралд, Буддан көл бийднь кезәңк сүм бәәхмн. Терүг эдн усна гүүнд шинҗллт кедг оборудовань олзлхар седҗәнә.

 

Зургнь: asiarussia.ru