Февраль сарин тавнд кесн то-дигǝр, «2020 җилин Европин модн» гидг нарт-делкǝн марһанд орлцҗах Ор һанцхн уласна төлǝ 5175 ǝмтн дууһан өгв. Февраль сарин негнǝс авн тер марһана, онлайн кевǝр давулгддг дууһан өглһнǝ керг эклв. Февраль сарин негнǝс авн февраль сарин хөрн йисн күртл эн дууһан өглһнǝ керг-үүлдвр давулгдх.

Тер керг-үүлдвриг бүрдǝҗǝх экологическ партнерствин Ассоциацин зǝңглсǝр, сүл долан хонгд (февраль сарин хөрн һурвнас февраль сарин хөрн йисн күртл) дууһан өглһнǝ керг нууцар давулгдхмн.

Март сарин 17-д, Брюссельд эн марһана ашин тускар келх, эн керг-үүлдврт диилвр  бǝрснь ашлгдх.

Хальмг Таңһчин Хар Булг селǝнд урһдг затин хамтхаста уласн Әрǝсǝн хуучн моддын реестрт бичǝтǝ, энүнǝ тойг 390-гч. Уласн зун һурвн наста.

Домгар, XX зун җилин эклцд буддийск лам эн уласыг суулһҗ. Тер Төвдǝс модна эк авч ирҗ. Лам тиигǝрǝн оч мөргүл кесн бǝǝҗ. Эн хаалһин тайгт уласн модна эк дүрǝд, эң-зах уга теегин хамгин өндр толһа деер терүг дарчкв. Уласн ǝвртǝ ик, саглр ацмудта модн болҗ урһв. Мөрд унад, хаалһдан удан йовсн ǝмтн эн модна өөр зогсад, амрад, терүнǝс юм сурдг бǝǝсмн. Теднǝ сурсн тоотснь күцдг бǝǝҗ. Хальмг Таңһчд «Ор һанцхн уласн» ǝрүн модн болҗ тоолгдна.

«2020 җилин Европин модн» гидг марһана ашлгч девсңд «Сулдхврин модн» (Бельгия), «Ново селǝн гидг селǝнǝ Күндтǝ хар модн» (Болгария), «Даруварас Гинкго» (Хорватия Республик), «Усн орсн селǝнǝ хадһлач» (Чешская Республик), «Шулмсин модн» (Нидерланд), «Олн зүн җилин Бук Сен-Жамм (Окситания)» (Франция), «Капошвард урһдг Сулдхврин модн» (Венгрия), «Шулмсин тисин модн» (Ирландия), «Триказе Валлонск хар модн» (Италия), «Бурһсна модн» (Польша), «Валесас каштан модн» (Португалия), «Олн зун җилин шар харһа — Кибинан хадһлач» (Румыния), «Садын хөн бөөлҗрһн» (Словакия), «Һурвн көлтǝ испанск хар модн» (Испания), «Аллертонск хар модн» (Соединенное Королевство) орлцҗана.