Эндр Хальмг Таңһчин премьер Юрий Зайцевин һардврт мана таңһчд олн ǝмтнǝ то авлһна керг давуллһна төрǝр үүлддг комиссин сүүр болв. Эн җилин октябрь сарин негнǝс авн октябрь сарин һучн негн күртл эн керг-үүлдвр давулгдх. Хол болн тиигǝрǝн күрхд күнд болдг һазрмудт апрель сарин негнǝс авн декабрь сарин хөрн күртл олн ǝмтнǝ то авлһна керг күцǝгдх. Әрǝсǝн Федерацин Правительствин «2020 җилин цуг Әрǝсǝн олн ǝмтнǝ то авлһна керг күцǝлһнǝ тускар» гидг шиидвр батлгдсн хөөн 2017 җилǝс авн эн керг-үүлдвр давулһхин төлǝ белдвр күцǝгдҗǝнǝ.

«Цуг регионмудын болн орн-нутгин төлǝ эн керг-үүлдвр ик чинр зүүнǝ, тегǝд бидн терүг даавртаһар күцǝх йоставидн», — гиҗ Юрий Зайцев таңһчин правительствин гешүдт болн районмудын толһачнрт келв.

«Калмыкиястат» гидг Заллһна һардач Тамара Кегдеева 2020 җилин цуг Әрǝсǝн олн ǝмтнǝ то авлһна керг давулхин төлǝ ямаран белдвр кегдҗǝхин тускар болн терүг давуллһна төрǝр үүлддг комиссин сүүрмүдин Зуран тускар келҗ өгв.

Эн керг-үүлдвр давулсна хөөн арвн җил давхла, цуг Әрǝсǝн олн ǝмтнǝ то авлһна керг дǝкн күцǝгднǝ, энүнǝ ашар орн нутгт ямаран хүврлһн болсна тускар, Әрǝсǝн олн ǝмтнǝ структурин тускар медҗ болхмн. Дǝкǝд шин кегдсн то бүртклһнǝ нилчǝр йосдын бүрдǝцс, экономистнр болн социолог улс ул материалмудта болна, тедниг олзлад, эдн нутгин делгрлтин туск сǝǝнǝр тааҗ медлһ кеҗ чадх, эн төрǝр чик зура тогтах.

Тер керг-үүлдвр давулхла, шин технологий олзлгдхмн. Мана орн-нутгин ǝмтн бийснь нутгин туслмҗ күрглһнǝ Негдсн порталд электронн то авлһна цаасдт орулҗ бичх, МФЦ-д то авлһна керг давулҗ чадх арһ учрх, дǝкǝд эн кергт орлцх улс шишлң гаджет олзлҗ чадх. Шин эв-арһс олзлха, эн керг-үүлдвр улм амрар давулгдх зөвтǝ, цуглулҗ авгдх информацин чинринь ясрх.

Әрǝсǝн Федерацин цуг һазрмудт орн-нутгин негдсн то авлһна эв-арһсар давулгдх керг-үүлдвр демографическ, экономическ болн социальн төрмүдǝр товчлгдсн тооца авхин төлǝ күцǝгдҗǝнǝ.