Хальмг Таңһчд ǝмтнд социальн тетклһ күрггддг цуг учрежденьст бат ясвр кех кергтǝ. Өөрхн җилмүдт тиим учрежденьст сǝн ясвр кегдх зөвтǝ болн материально-техническ көрң сǝǝрүлх кергтǝ объектмүд шинрүлгдх. Энүнǝ тускар «Теегин зǝңгд» таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснǝ болн көдлмшǝр тетклһнǝ министр Марина Ользятиева зǝңглв.

Терүнǝ келсǝр, 2019 җилд региональн бюджетин мөңгǝр Троицк селǝнǝ медǝтǝ иргнмүдин төлǝ үүлддг гер-интернатын шин бǝǝлһнǝ корпус бǝрхин төлǝ төсвин-сметин документац белдгдв. 2021 җилд таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснǝ болн көдлмшǝр тетклһнǝ Министерств эн күслин төлǝ мөңг олҗ авххар, марһанд орлцхар седҗǝнǝ.

Дǝкǝд Хальмг Таңһчин Правительств белдсн, өдгǝ цагт батлхин төлǝ федеральн правительствд бǝǝх 2024 җил күртл социально–экономическ делгрлтин онц программд дөрвн объект орв гиҗ Ользятиева келв. Һурвн шин здань тосхгдх. Эннь Элстин Клаковин нертǝ уульнцд таңһчин социальн тетклһ күрглһнǝ комплексн цутхлң, Яшкульск района социальн тетклһ күрглһнǝ комплексн цутхлң болн Элстин хойрдгч микрорайонд баһ эв-арһта бичкдүдин болн баһ наста күүкд-көвүдин төлǝ үүлддг реабилитационн цутхлң, Ик Буурла района социальн тетклһнǝ комплексн цутхлң.

Таңһчин ǝмтнд социальн тетклһ күрглһнǝ цутхлңгин хуучн здань цааранднь чигн олзлгдх. Шин здань тосхгдсн хөөн улм дала бичкдүдт дөң күрггдх, терүнд бассейн бǝǝх болн өдгǝ цагин реабилитацин эв-арһс олзлгдх, тенд эрмдгтǝ бичкдүд сул цаган соньнар давулх.

«Өдгǝ цагт заагдсн дөрвн объектин технико-экономическ учр-утх белдгдв. Федеральн кемҗǝнд программин төлǝ мөңг өглһнǝ туск шиидвр батлгдхла, 2020 җилд төсвин-сметин документац белдгдх, 2021 җилǝс авн 2024 җилд тосхлт күцǝгдх», — гиҗ Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснǝ болн көдлмшǝр тетклһнǝ Министерствин һардач темдглв.

Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснǝ болн көдлмшǝр тетклһнǝ Министерств Элстин медǝтнрин болн эрмдгтǝ улсин гер-интернатын шин бǝǝрн корпус тосхлһна төсвин-сметин документац белдх күсл тǝвҗǝнǝ. Элстин Добровольскин нертǝ уульнцд бǝǝдг эн учрежденин аһуд шин корпус бǝрҗ болхмн. Тер һурвн давхрта тосхлт болх, күн болһн тиигǝрǝн ирҗ чадх, эн өдгǝ цагин эд-таврар болн оборудованяр теткгдх. 1979 җилд бǝргдсн, хамгин хуучн тосхлтыг хамхлх, 2003 җилд бǝргдсн тосхлтд өдртнь медǝтǝнриг бǝǝлһххǝр зуралҗанавидн гиҗ министр зǝңглв.