Хальмг Таңһчин орн-нутгин ах санитарн эмч Джангар Санджиев гриппǝр болн ОРВИ гемǝр гемтсн ǝмтнǝ то улм ик бичǝ болтха гиһǝд, Элст балһснд карантин эклснǝ туск шиидвр зарлв.

Январь сарин дөрвдгч долан хонгин ашар, январь сарин хөрнǝс авн январь сарин хөрн зурһан күртл Элстд гриппǝр гемнсн улсин то икдснь темдглгдҗǝнǝ гиҗ документд бичǝтǝ. Гемнсн ǝмтнǝс 72,5 процентнь арвн дөрвн нас күрǝд уга бичкдүд болв. Түрүн болҗ хальдврта гем тарлһна цагт гриппин В болн А (H1N1) pdm09 зүсн темдглгдҗǝнǝ. Январь сарин 31-д гемнсн бичкдүдин болн ǝмтнǝ икнкнǝ то хальдврта гем тарлһна порогд өөрдв.

Таңһчин орн-нутгин ах эмч грипп цааранднь бичǝ тархагдтха гиһǝд, Элст балһснд хальдврта гем тарлһн болжасн, гриппǝр болн ОРВИ гемǝр гемнҗǝх улсин то икдҗǝсн цагт, министерствсин болн ведомствсин һардачнрт, Элст балһсна администрацин толһачд болн олна бүрдǝцст февраль сарин негнǝс авн онц шиидвр һарһтл, олн ǝмтиг хураҗ давулдг керг-үүлдврмүд, тер тоод спортивн кергүд бичǝ давултн гиҗ шиидв. Элст балһсна цуг бичкдүдин садмудт, школмудт, дунд сурһулин учрежденьст, немр сурһуль-эрдмин учрежденьст сурһулин-сурһмҗин көдлмш зогсагдв, дǝкǝд бичкдүд Әрǝсǝн Федерацин талдан субъектмүдүр болн талдан орн нутгудур йовҗ чадшго. Сурһуль-эрдмин бүрдǝцсин һардачнрт күүкд-көвүдин эк-эцкнрт гриппǝр болн ОРВИ гемǝр эс гемнхин төлǝ ю кехин тускар келҗ өгтн гисн даалһвр өггдв.