Январь сарин 28-д Әрǝсǝд  коронавирусная хальдврар гемнсн улс илдкгдсн уга. Энүнǝ тускар эрүл-мендин федеральн Министерств Әрǝсǝн Федерацин субъектмүдин күцǝгч йосдын бүрдǝцслǝ давулсн видеоселекторн селвцлһнǝс медгдв. Терүнд орлцсн ǝмтн мана орн-нутгин һазрмудт шин коронавирусная хальдвр (2019-nCoV) эс тархахин төлǝ ю кехин тускар күүндв, энүнǝ төлǝ сǝн хөргч эв-арһс олзлх кергтǝ болҗахин, сǝн диагностик кехин болн сǝǝнǝр эмнлхин тускар келцхǝв.

Тер керг-үүлдврт Хальмг Таңһчас Правительствин Ахлачин негдгч дарук Боова Бадмаев, таңһчин эрүл-мендин Министерствин һардачнр болн таңһчар Роспотребнадзорин Заллһна һардач Джангар Санджиев орлцв.

Әрǝсǝн Федерацин Роспотребнадзорин то-дигǝр, Әрǝсǝн орн-нутгин мөҗǝн пунктст давулсн шинҗлттǝр җил эклснǝс авн 20 һар йовлһ (рейс) (тер тоод Китд нутгас 6,7 минһн һар йовлһ) шинҗлгдв, 1,16 һар кү (тер тоод Китдǝс ирсн 219 һар кү) шинҗлв. Коронавирусная хальдврар гемнсн ǝмтн илдкгдсн уга.

Хальмг Таңһчд Һол орн-нутгин санитарн эмч 2020 җилин январь сарин негнд батлгдсн, хойрдгч тойгта «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» гидг Шиидврǝр шин коронавирусная хальдвр таңһчин һазрмудур бичǝ зөөҗ орултха гиһǝд, энд тер хальдвр эс тархагдтха гиһǝд, ǝрүн цеврин-эпидемическ гем зогсалһна керг-үүлдврмүд давуллһна Зура белдв. Кемр тиим хальдврар гемнсн күн илдкгдхлǝ, цуг медицинск бүрдǝцсин медицинск көдлǝчнр терүнд дөң күргхдǝн белн.

Әрǝсǝн Федерацин премьер-министр Михаил Мишустин шин коронавирусная хальдвр Әрǝсǝн һазрмудур бичǝ зөөҗ орултха, мана орн нутгт тер хальдвр эс тархагдтха гиһǝд, бүрдǝгдсн оперативн штабин ахлачин үүлд Әрǝсǝн Федерацин правительствин ахлачин дарук Татьяна Голиковиг орулв. Правительствин сайтд эн штабд орсн ǝмтнǝ нерд барлата.