Хальмг Таңһчин Правительствин Ахлач Юрий Зайцев көдлмшин халхар Ик Буурл районур одв. Эн района тǝвн тавн җилин өөн темдглгдв. Ик Буурл селǝнǝ немр сурһулин Цутхлңд эн байрт нерǝдгдсн керг-үүлдвр давулгдв,  концерт тǝвгдв.

Ик Буурл селǝнǝ ǝмтн гиичнрт цаһан хадг белглв, хальмг цǝǝһǝр болн боорцгар тедниг тоов.

1880 җилд Ик Буурла районд түрүн тосхлтс бǝргдсн бǝǝҗ. 1910 җилд болхла энд ǝǝмгин заллһн бүрдв.

Медǝтнрин толврар, тер җилмүдт эдн талдан хальмгудла болн ставропольск һазрин крестьян улсла Царицынск-Ставропольск трактын маныческ һазрмуд манҗ йовсмн. Тегǝд хальмгуд Сиврǝс ирсн түрүн җилмүдт Ик Буурла һазрт цөөкн өрк- бүл бǝǝсмн. Тер цагт тенд геологоразведчик улс хайчксн, үмкрсн харһа барак гермүд билǝ. Тенд өндр, нигт өвсн урһҗасмн. Эргндк һазрт болхла мал идшлдг бǝǝҗ.

Хальмг АССР-ин КПСС-ин обкомин негдгч сеглǝтр, Советск Союзин Герой Б.Б.Городовиков эн һазрин бǝǝдл-җирһлиг шинҗлǝд, энд таңһчин шин район бүрдǝхмн гисн даалһвр өгв.

Тǝвн тавн җилдǝн бǝǝҗǝх Ик Буурла район селǝнǝ эдл-ахун эдл-уушар теткдг ик тетгǝч болв. Дǝкǝд энд Чограйск ус хадһлдг һазр секгдлǝ. Эн районд көк түлǝ сǝǝнǝр олҗ авгдна.

Таңһчин Правительствин Ахлач Юрий Зайцев, финансин министр Очир Шургучеев, Правительствин Аппаратын һардач Гиляна Босхомджиева, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Вячеслав Бадмаев, селǝнǝ эдл-ахун министр Санал Адьяев, сурһуль-эрдмин болн номин министр Николай Манцаев, гер-бүүрин-коммунальн эдл-ахун болн энергетикин министр Евгений Мамутов, спортын болн баһчудын политикин министр Дорджи Шикеев, эрүл-менд харлһна министр Юрий Кикенов, сойлын болн туризмин министрин дарук Галина Бадаева, тосхлтын, көлгнǝ болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Юрий Ользеев, ветеринариян Заллһна һардач Виктор Санджиев, гер-бүүрин-коммунальн эдл-ахун болн энергетикин министрин дарук Виктория Мангутова района ǝмтиг өөнлǝнь йөрǝхǝр, объектсин төрмүд шинжлж хǝлǝхǝр ирцхǝв.

Тер делегацд орсн ǝмтн Советск Союзин Герой Б.Б.Городовиковин бумблвд болн 1941-1945 җилд болсн Төрскǝн харсгч Алдр дǝǝнд сǝǝһǝн хǝǝсн ǝмтнǝ санлд нерǝдǝд босхгдсн мөңкрүллһнǝ бумблвд цецгүд тǝвв. Энүнǝ хөөн цуг гиичнр Ик Буурла района тǝвн тавн җилин өөнд нерǝдгдсн байрин хургт орлцв.

Концертн залд күч-көлснǝ ветеранмуд, городовиковск дǝǝнǝ цергт дуудлһна салдснр, олн үртǝ өрк-бүлмүд, олна бүрдǝцсин болн учрежденьсин һардачнр, селǝдин муниципальн бүрдǝцсин толһачнр, района тосхлтд орлцсн ǝмтн хурв.

«Би эн залд бǝǝх цуг улст ик ханлтан өргҗǝнǝв. Тадн эврǝннь селǝндǝн, райондан, таңһчдан иткҗǝнǝт. Ик Буурла района нер дуудулҗанат. Эн һазрт бǝǝршлсндтн, эврǝннь дамшлтарн хувалцсндтн ханлт өргҗǝнǝв. Ик Буурл райондан үлдсн баһ наста ǝмтнд бас ханлт өргҗǝнǝв. «Бидн Ик Буурла улсвидн», — гиҗ эдн омгтаһар келнǝ. Мини хǝлǝцǝр, эн һазр даңгин өврмҗтǝ болх.

Ергенинск өөдм һазрин хамгин өндр Ширет һазрт Ик Буурла район бǝǝнǝ. Энүнǝс өөрхн һанцхн орчлң. Энд, Ик Буурл районд, Хальмг Таңһчин билгтǝ ǝмтн төрǝд, өсǝд-босв. Бидн тедниг цуһраһинь меднǝвидн. Эннь Морхаджи Нармаев, Анджа Тачиев, Алексей Уланов, Очир Шургучеев, Бадма Салаев. Иим үлгүр болгч ǝмтн олн.

Ик Буурла ǝмтн, ут нас наслтн, өлзǝтǝ җирһлт үзтн…», — гисн йөрǝлин үг Ик Буурла района толһач Вячеслав Маслов хурсн улст келв.

В.Маслов олн җилдǝн көдлмшǝн сǝǝнǝр күцǝҗ йовсн «Кевюдинская СОШ» МКОУ-н директор Надежда Батыроваг, селǝнǝ эдл-ахун халхин ветеран Батнасан Очировиг, Ик Буурл района келн-улсин дегтрин саңгин методист Галина Умкееваг, эрүл-менд харлһна ветеран Анатолий Тямисовиг, района селǝнǝ эдл-ахун цергллтин ветеран Александр Абушиновиг, педагогическ күч-көлснǝ ветеран Валентина Витьког, тележурналист Роза Грицковаг «Ик Буурла района күндтǝ иргн» гидг темдгǝр ачлв.

Терүнǝ хөөн таңһчин Правительствин Ахлач Юрий Зайцев доклад кев: «Ик Буурла район танһчин социально-экономическ делгрлтд даңгин ик тǝвцǝн орулна. Селǝнǝ эдл-аху района экономикин ул болна. 2019 җилд район 132000 тонн буудян культур хурасиг байртаһар темдглҗǝнǝв. Сүл арвн җилин туршарт тǝрǝнǝ һазрин аһу арвн холван икдв. Энд мал өсклһн сǝǝнǝр делгрҗǝнǝ. Бод малын то өсǝд йовна. 70000 бод мал бǝǝнǝ. Хөөдин болн ямадын то 230000 һар бǝǝнǝ. Хальмг Таңһчин Правительств Келн-улсин төсвсиг җирһлд тохрахларн, райодын һазрин делгрлтд ик оньг өгнǝ. Сүл җилмүдин эргцд  Ик Буурла районд  социальн халхар ик чинр зүүдг олн объект тосхгдв: поликлиник, эклц классин школ, бичкдүдт немр сурһуль өглһнǝ Цутхлң. Района цутхлң селǝнд сǝн кецтǝ гермүдтǝ уульнц босхгдв. Җил болһн хаалһс хату девскрǝр бүркгднǝ, ФАП ке сǝǝхн бǝǝдл һарв, школмуд болн бичкдүдин садмуд, сойлын Гермүд ясгдна.

Ик Буурл район өврмҗтǝ һазрмударн туурна. Эннь Чограйск ус хадһлдг орм, Хальмг Таңһчин хамгин өөдм һазр —  Ширет уул. Болв ǝмтн хамгин үнтǝ зөөр болна. Эдн района җирһлиг сǝǝхрүлнǝ. Би таднд, Ик Буурла районд бǝǝдг олн келн улст, бат эрүл-менд, хөвтǝ, сǝн-сǝǝхн җирһл, күцǝмҗс дурдҗанав».

Юрий Зайцев Ик Буурла района ǝмтиг күндтǝ ачлврмудар бас ачлв. Депутат Вячеслав Бадмаев Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин)  Ханлтын бичгүд болн һашгуд бǝрүлҗ өгв.

Концертин хөөн региона правительствин делегац района цутхлң селǝнǝ зǝрм  объектс хǝлǝв: Хальмг Таңһчин «Ики-Бурульск района больниц» БУ, «Ик Буурл селǝнǝ А.Пюрбеевин нертǝ школ» МБОУ, «Немр сурһулин Цутхлң» БУ, насосн станц.

Юрий Зайцев селǝнǝ эдл-ахун предприятьмүдин, сурһуль-эрдмин, эрүл-менд харлһна, сойлын учрежденьсин үүлдврин тускар медв, хаһлх кергтǝ төрмүдин тускар медҗ авв, коллег улсла района делгрлтин тускар күүндв.

Эн района ǝмтн таңһчин цуг һазрмудт ǝмтǝхн ус уга болҗахд ик оньг өгчǝнǝ. Левокумск ус гүүдг торвата, шин насосн станцин һазрт эн төр босхгдв. Юрий Зайцев тенд Аһш балһсна номин-шинҗллтин фирмин элчнрлǝ харһв.

Күүндврин йовудт Роспотребнадзор насосн станциг шинҗлсн хөөн уснд дала бор болн кремний бǝǝхиг йилһв, тегǝд ода ǝмтн һанцхн техническ усар теткгдв. Района толһач Вячеслав Маслов эн төр хаһлхар, олн зүсн эв-арһс хǝǝв. Кесг дǝкҗ күүндсн хөөн Аһш балһснас коллег улс энүнд теднǝ номин экспортс олзлҗ үзх селвг өгв. В.Маслов зөвǝн өгв.

Номин фирмин көдлǝчнр олн эв-арһс олзлсн хөөн энд өңгǝр цеврллһнǝ тосхлһ тǝвхǝр белн болҗахан медүлв. Эднǝ тоолврар, тер тосхлһна нилчǝр региона ик төрǝн хаһлх. 3-4 сарин туршарт тер цеврллһнǝ тосхлһна көдлмшиг шинҗлх кергтǝ. Кемр эн тосхлһн сǝǝнǝр көдлхлǝ, Ик Буурла района толһач тер кергин төлǝ мөңг олҗ авх үгǝн өгв. Танһчин премьер-министрт тосхлһна зǝрм эв-арһсин болн көдлмшин тускар келҗ өггдв. Ода номин-шинҗллтин фирмин көдлǝчнр Юрий Зайцев эн тосхлһна тускар сǝǝнǝр медҗ автха гиһǝд, энүнǝ төлǝ кергтǝ документс белдҗǝнǝ.

Дǝкǝд көдлмшин баг Көвүд селǝнүр одад, тенд одахн ясгдсн селǝнǝ сойлын Гер болн «Герензал» КФХ оч хǝлǝв. Эн эдл-аху өрк-бүлин мал өсклһнǝ ферм делгрүлтхǝ гиһǝд, нидн җил теднд 3 сай арслңга грант өглǝ. Тер мөңгнǝс 1,2 сай арслңгар мал бордлһна площадк бǝрв, 1,8 сай арслңгар болхла бод мал хулдҗ авв.