Түрүн болҗ Хальмг Таңһчд эрмдгтǝ улсин төрмүд хаһлдг региональн олна бүрдǝцс «Хамдан хǝлǝхмн» («Посмотрим вместе») гидг социальн керг-үүлдвр бүрдǝв. Эрмдгтǝ бичкдүдин эк-эцкнрин цуг Әрǝсǝн бүрдǝцин региональн бүрдǝцин (ВОРДИ РО) седвǝрǝр аутизм гемǝр гемнҗǝх бичкдүдтǝ өрк-бүлмүдт дөң-нөкд күргдг «Теңгрин Әдстǝ» гидг олна бүрдǝцин, соңсдго болн мууһар соңсдг күүкд-көвүдиг дөңндг «Би соңсчанав!» («Я слышу!») гидг бүрдǝцин дөңгǝр болн «Кинотеатр «Октябрь» МУП-ин дирекцлǝ күүндлһǝр январь сарин 22-д буйнч седклǝр «Особенные» гидг художественн фильм үзүлгдв.

Эк-эцкнрт болн эрмдгтǝ бичкдүдтǝ өрк-бүлмүдин гешүдт, школмудын болн бичкдүдин садын багшнрт, таңһчин эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин болн номин министерствсин чиновникүдт, Элст балһсна администрацин болн балһсна Хургин депутатнрт тер фильм хǝлǝх үрвр кегдсн билǝ.

Эрмдгтǝ бичкдүдин эк-эцкнрин цуг Әрǝсǝн бүрдǝцин региональн бүрдǝцин (ВОРДИ РО-н) ахлач Долорес Халгаева эн керг-үүлдвр эклхин өмн олн ик балһснд эрмдгтǝ улсин ниицǝнǝ гешүдин төлǝ буйнч седклǝр үзүллһн бүрдǝгднǝ, мана таңһчд болхла иим дамшлт түрүн болҗ хоршагдҗана гив. Олна бүрдǝцин һардач «Особенные» гидг французск-бельгийск фильм буйнч седклǝрн үзүлсн «Октябрь» кинотеатрин дирекцд, январь сарин сǝн өдрмүдт өңгǝр Шин җилин премьермүдин инклюзивн үзүллһ бүрдǝсн индивидуальн арһлач Базыр Манджиевд ханлт өргв.

«Асхни туршарт тодлврин үлмǝд бǝǝвв. Фильм йир сǝн!!! Эн фильмд эврǝннь җирһлǝн үзв. Үриннь арһ уга бǝǝсн цагиг санв. Би эн фильмин дүрлǝ ǝдл үрǝн лавкд оддг дасхдг билǝв, һол дүрлǝ ǝдл үриннь күцǝмҗст байрллав. Ода мадниг үзссн ǝмтн бидн тиим зовлң үзснд иткшго. Мини үр талдан гемǝр гемнҗǝнǝ, болв бидн эн фильмин дүрмүдлǝ ǝдл төрмүд хаһлнавидн. Ода би эврǝннь үрдǝн делкǝ үзүлх күслтǝв. Энүнд эврǝ кергǝн олҗ авхд болн олнд туста болхд нөкд болхв».

«Маднд эн фильм хǝлǝх арһ өгсн эн керг-үүлдврин бүрдǝчнрт ханлт өргҗǝнǝв. Экрҗ уульхв гиҗ ǝǝҗǝлǝв. Болв бийǝн һартан авв. Фильм «гиигн». Жосефин экин келсн үг тодлгдв. Бичкндк цагтнь эдн ямаран иргч үзхинь медгдхш гиҗ эн келв. Эн сǝǝһǝн хǝǝсн цагт үрнь яһҗ бǝǝхм гиҗ тер зовҗана. Би хǝрҗ ирчкǝд, көвүһǝн теврв, цуг зовлңган мартв. Мадн цуг күслǝн күцǝҗ чадхвидн гиҗ иткҗǝнǝв!!!», — бүрдǝцд ордг эк-эцкнр эврǝннь социальн сетьдǝн иим ухан-тоолврмударн хувалцв.