Федеральн цутхлңд болҗах политическ сольлһн региона олна хǝрлцǝнǝ халхсин дотр-дундын политикд үлмǝ хальдав. Хальмг Таңһчин Олна палатын һурвдгч бүрдǝцин сүүрин ашар иим аш һарһҗ болхмн.

Эн олна шүүлһлһнǝ бүрдǝцин гешүдин түрүн бүрдǝмҗин хургт Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков, Улсин Хуралын спикер Анатолий Козачко, Өмн үзгин округд Әрǝсǝн Федерацин Президентин полпредин аппаратын һол федеральн инспектор Александр Беляев, региона правительствин толһач Юрий Зайцев, таңһчин муниципальн бүрдǝцсин олна палатмудын ахлачнр болн үрврǝр ирсн талдан соньмссн структурмудын элчнр орлцв.

Таңһчин һардач йөрǝлин үг келхлǝрн, региона Олна палат һурвн җилин туршарт көдлсн цагтан ямаран күслмүд тǝвх зөвтǝһин тускар эврǝ ухан-тоолвран медүлǝд, Әрǝсǝн Президент дуудвртан йосдын бүрдǝцсин элчнр ǝмтиг соңсх, улст юн кергтǝ болҗахиг медх зөвтǝ, эннь ик чинртǝ юмн гиҗ келсиг санулҗ келв.

«Эн кергт тадн, Олна палатын гешүд, ик тǝвцǝн орулҗ чадҗанат. Тадн маднд, йоснд ǝмтнǝ күслиг күргҗ медүлхт. Таднас күн болһн олна ухан-тоолврин көтлǝч болнат, эврǝ кергǝн сǝǝнǝр меднǝт. Тадн хамдан йосыг болн келн улсиг хоорнднь бат кевǝр ниицүлхт», — гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Орн-нутгин Президент эврǝннь үгдǝн социальн мууһар харсгсн ǝмтнǝ багмудт дөң күрглһнд ик оньг өгх кергтǝ гив. Нутгин толһач заасн төрмүд хаһллһнд  коммерческ биш бүрдǝцс ик тǝвцǝн орулх.

«Олна коммерческ биш бүрдǝцс туста седвǝрмүд җирһлд тохраҗ чадҗана, социальн төрмүд хаһлхин төлǝ немр мөңг олҗ авҗ чадх. Харм төрхд, таңһчд коммерческ биш бүрдǝцс сǝǝнǝр делгрǝд уга. Тер бийинь давсн җил бидн эн халхар түрүн ишкдл кеҗ чадввидн. Үлгүрнь, 2018 җилд таңһчд олн зүсн социальн төсвс җирһлд тохрахин төлǝ хойр сай шаху арслң йилһгдв, 2019 җилд болхла эн күслмүдин төлǝ 12 сай һар арслң йилһгдсн билǝ. Хальмгин олна бүрдǝцс президентин грантын Фондар тер мөңгиг авч чадв. Эннь йир ик чинртǝ ишкдл. Бидн цааранднь чигн эн халхар көдлх санатавидн», — гиҗ таңһчин Толһач келв.

Бату Сергеевичин тоолврар, таңһчд селвг өглһнǝ халхар үүлддг олн талвң бүрдǝх кергтǝ. Тенд олна бүрдǝцс болн йосдын элчнр хамдан көдлǝд, хоорндан зǝңгсǝр хувалцад, хаһлх күслмүд тǝвǝд, шалһлһна көдлмш кеһǝд, нег негǝн шамдаһад чигн бǝǝх. Олна палат социальн ик чинртǝ төсвсиг җирһлд тохрахин төлǝ дала мөңгтǝ көрңгүд олҗ авлһнд ик ач-тусан күргҗ чадҗана. Коммерческ биш бүрдǝцс олна төрмүд хаһлхд йир сǝн дөң күргнǝ гиҗ региона толһач темдглв.

Энүнǝ келсǝр, удл уга таңһчин правительствин медлд коммерческ биш бүрдǝцслǝ көдлх баг бүрдǝгдх. Көдлмшч баг коммерческ биш бүрдǝцсин шунмһа орлцачнрин то икдүлх, Әрǝсǝн цуг грантын фондт орлцлх, социальн төсвс җирһлд тохрахин төлǝ кергтǝ мөңг олҗ авад, икдүлǝд бǝǝх. Олна седвǝрмүдиг дөңнхин төлǝ көрңгин цутхлң бүрдǝгдх, терүнǝ һол күсл коммерческ биш бүрдǝцст методологическ болн экспертн дөң күрглһн болх.

Анатолий Козачкон тоолврар, региона Олна палатын күслнь шидрǝс хаһлгдх зөвтǝ төрмүд йилһлһн.

«Таңһчин Олна палатын гешүдин тоолврин тускар ǝмтн соңсх, умшх зөвтǝ, улс тана көдлмшин тускар медх, тана үүлдвриг үзх зөвтǝ», — гиҗ таңһчин парламентин спикер ашлҗ келв. Бату Хасиков болн эн хургт үг келсн цуг ǝмтн А.Козачкон тоолвриг зөвшǝлв.

Хальмг Таңһчин Олна палатын көдлмшч йосдын һардачнриг суңһлһн эн керг-үүлдврин һол ашлгч керг болв. Хальмг Таңһчин хǝǝлһнǝ отрядмудын Ассоциацин ахлач Дмитрий Халхинов терүнǝ ахлач болв, арһлач, «Дари добро» гидг күндǝр гемнҗǝх бичкдүдт дөң күргдг, олна, буйнч седклин фондын президент Эльза Шамова энүнǝ дарук болв. Дǝкǝд һол халхсар үүлдх зурһан көдлмшч комиссь, хальмг кел хадһллһна болн делгрүллһнǝ төрǝр үүлдх  көдлмшч баг бүрдǝгдв. Хальмг Таңһчин Толһачин селвгǝр дарук сүүрт парламентин диг-даранд хойрдгч дарукин үүл оруллһна төр хǝлǝгдх, юңгад гихлǝ Хальмг Танһчин Олна палатд дала ик чинртǝ күсл хаһлх кергтǝ.