Январь сарин 20-д Бату Хасиковин һардврт давулгдсн Хальмг Таңһчин Правительствин өргн сүүрт Әрǝсǝн Федерацин Президент Владимир Путин Федеральн Хургт кесн Дуудврин төрмүдин тускар, тер тоод демографин, Дииврин 75 җилин өөнд белдлһнǝ болн регионд инвестклимат делгрүллһнǝ тускар келгдсн билǝ. «Теегин зǝңг» урднь энүнǝ тускар бичсн билǝ.

Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков таңһчин экономикин делгрлтин ик чинрин тускар келхлǝрн, эн җил района толһачнр эврǝ районаннь бǝǝдл-җирһлд инвестор улсиг орлцулхла, тедн көдлмшǝн сǝǝнǝр күцǝҗǝнǝ гиҗ үнлхвидн гиҗ герчлв.

Таңһчин һардачин тоолврар, района муниципальн бүрдǝцсин ǝмтн инвестор улс теднǝ районд ямаран көдлмш кеҗǝхинь үзх, медх зөвтǝ.

Бату Хасиков  Хальмг Таңһчин Толһачин медлд зака һарһлһна совет бүрдǝхмн гисн таңһчин администрацин һардач Чингис Бериковин седвǝриг дөңнв.

Бату Сергеевич Лаганя района толһач Очир Очировин келсиг оньгтаһар соңсчкад, РМО-н һардачнр, таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгǝнǝ Министерств инвестиционн төсвсин буклет белдтхǝ гисн терүнǝ селвгиг дөңнв.

Правительствин өргн сүүрт Диилврин найн тавн җилин өөнин байрт белдлһнǝ төрт ик оньг өггдв, терүнǝ йовудт Хальмг Таңһчд гермүдин нүр бийд дǝǝнд орлцсн Советск Союзин Героймудын зургуд өлггдхмн.

Бату Хасиков Алдр Диилврин өөнд нерǝдгдх керг-үүлдврмүдин тускар келхлǝрн, ǝрүн седклǝрн тедниг давулх кергтǝ гиҗ темдглв.  Бидн тууҗин үнниг хадһлх зөвтǝвидн, дорас өсч йовх үйнр дǝǝнǝ үнн йовдлмудын тускар медх зөвтǝ гиҗ таңһчин Толһач темдглҗ келв.

Терүнǝ тоолврар, Алдр Диилврт нерǝдгдсн керг-үүлдврмүд белдсн цагт таңһчин иргнмүдин сүв-селвгиг оньгтан авх кергтǝ. Хальмг Танһчар һол федеральн инспектор Александр Беляев энүнǝ тускар бас келв.

Сүүрин йовудт үг келсн Яшалтинск района толһач Сергей Точка сурһульчнрт төрскнч седкл зүүлһнǝ төрин тускар келв. С.Точка ямр нег таңһчин подпрограммар сурһульчнриг (йилһǝн сǝǝнǝр сурһулян сурдг күүкд-көвүдиг, юнармейцнриг) Аһш балһсур авч одад, Мамаев курган үзүлхмн гисн селвг өгв.

РМО-н толһачиг соңсчкад, Б. Хасиков правительствд эн седвǝриг хǝлǝтн гисн даалһвр өгв.

Сүүрт орлцачнр иргнмүдин материальн сǝн җирһл үзлһнǝ төриг хǝлǝв. Сергей Точка эн кергт орлцҗах ǝмтиг муниципальн учрежденьсин дунд звенон специалистнрин җалвин төрт оньган өгтн гив. Энүнǝ келсǝр, Яшалтинск районд тедн көдлмшǝн хаяд, мергҗлт керг уга көдлмш күцǝнǝ, эс гиҗ талдан көдлмш хǝǝһǝд, Хальмг Таңһчас йовҗана. «Теднд социальн көдлǝчнрǝр эс гиҗ техничкǝр көдлхд амр болҗана, маднд болхла сǝн специалистнриг олҗ авхд күнд болҗана», — гиҗ района толһач үниг батлҗ келв.

Хальмг Таңһчин негдгч вице-премьер – таңһчин финансин министр Очир Шургчеев муниципальн учрежденьсин дунд звенон көдлǝчнрин җалвиг муниципалитетмүд икдүлх зөвтǝ гиҗ цǝǝлһв.  Очир Шургчеев урмдуллһна җалв өглһнǝ тускар бас келв.

«Хальмг Таңһчд җалв бичкн. Бидн эн төр хаһлхин төлǝ олн зүсн эв-арһс олзлҗанавидн», — гиҗ Б. Хасиков темдглв.