Яшалтинск района сойлын Герт тогтсн авъясар «Сияние звезд» гидг X-гч бичкдүдин үүдǝлтин Рождественск фестиваль болв. Эн керг-үүлдвр Рождество Христова гидг ǝрүн православн шаҗна байрт нерǝдгднǝ. Элстин болн Хальмгин епархиян, Орс Православн чонҗин, Яшалтинск района муниципальн бүрдǝцин администрацин болн ǝрүн, зовлң үзсн Адрианын болн Наталиян нертǝ православн чонҗин дөңгǝр давулгдсн керг-үүлдвр орс келн-улсин сойл делгрүлхин төлǝ, бичкдүдин үүдǝлтиг делгрүлхин төлǝ сǝн таал тогтаххар, ǝмтнд цаһан, буйнч, өршǝңгү седкл зүүлһххǝр бүрдǝгдв.

Яшалтинск района толһач Сергей Точка, терүнǝ дарук Ольга Викторовна Радченко болн ǝрүн, зовлң үзсн Адрианын болн Наталиян нертǝ православн чонҗин һардач отец Алексей эн керг-үүлдврин күндтǝ гиичнр болв. Эдн тер кергт орлцҗах күүкд-көвүдиг йөрǝһǝд, эв, амулң, сǝн-сǝǝхн җирһл дурдв.

Лейла Какоева (Березовск селǝнǝ сойлын Гер), Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школын «Бусинки» ансамбль, Яшалта селǝнǝ школын «Домисолька» дууһин баг, Веселовск селǝнǝ сойлын Герин «Звездочки» гидг дууһин баг, Ульяновск селǝнǝ школын «Подружки» бииһин баг, района цутхлң сойлын болн сул цаган давуллһна «Ассорти» гидг дууһин баг, Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школын хор, Яшалта селǝнǝ школын «Мечта» дууһин баг, Светлана Михеенко (Соленовск селǝнǝ сойлын Гер), Веселовск селǝнǝ школын «Огоньки» бииһин коллектив, Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школын «Мелодинка» ансамбль, Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школд ордг Альбина Юсупова, Маныч селǝнǝ школын «Росинка» бииһин коллектив, Аксинья Рогож (Соленовск селǝнǝ сойлын Гер), Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школын «Макс» дууһин ансамбль, «Байр» гидг бичкдүдин садын «Капельки» бииһин коллектив, Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школд ордг Софья Пипа, «Харада» гидг бичкдүдин садын «Звездочки» бииһин  коллектив, Ангелина Луценко (Веселовск СДК), района сойлын болн сул цаган давуллһна цутхлңгин «Литл Стар» дуэт, района бичкдүдин үүдǝлтин цутхлңгин «Карусель» болн «Росинка» фольклорн коллективс, «Байр» гидг бичкдүдин садын «Колокольчик» гидг бииһин коллектив, Яшалтинск района уйн баһчудын спортын школд ордг Ирина Нохенова, Эмран Закиев (Красномихайловск СДК), Ульяновск селǝнǝ школын «Радуга» дуэт, Милана Илючик (Эсто-Алтайск СДК), района сойлын болн сул цаган давуллһна цутхлңгин «Эдельвейс» гидг дууһин баг, Лиона Ниязова болн София Заутадзе (Ульяновск СДК), Алина Кожевникова (Яшалтинск района сойлын болн сул цаган давуллһна цутхлң), района бичкдүдин үүдǝлтин цутхлңгин «Звездочки» бииһин коллектив ǝмтнд билгǝн үзүлв.

Эн керг-үүлдврт Яшалтинск района бичкдүдин художественн школд, района бичкдүдин үүдǝлтин цутхлңд, Веселовск селǝнǝ школд ордг күүкд-көвүд үүдǝлтин көдлмшǝн үзүлв. Тер байрин чилгчǝр цуһар «Рождество» гидг ду дуулв. Эн керг-үүлдврт орлцсн цуг бичкдүдиг болн теднǝ һардачнриг дипломсар, Күндллһнǝ һашгудар ачлв, ǝмтǝхн белгүд бǝрүлҗ өгв гиҗ района муниципальн бүрдǝцин администрац зǝңглв.