Хальмг Таңһчин ǝмтнǝ ик зунь Әрәсән Президент Владимир Путин  Федеральн Хургт кесн Дуудвриг соңсла, умшла, теднǝ тоод орн-нутгин толһач тǝвсн күслмүд җирһлд тохрах улс бǝǝнǝ.

Хальмг Таңһчин Орһахн селǝнǝ Э. Чоноскаевин нертǝ школын директор Татьяна Олюшева сурһуль-эрдмин бүрдǝцин һардач болад, демографическ политикла, өрк-бүлмүдиг дөңнлһнлǝ болн сурһуль-эрдмин делгрлһнлǝ залһлдата халхс ик чинртǝ болҗахиг темдглҗǝнǝ.

«Әрǝсǝн Президент орн-нутгин иргчлǝ залһлдата төрмүдт оньг өгчǝхд байрлҗанав», — гиҗ Татьяна Эрдниевна темдглҗ келв.

Энүнǝ һардҗах школд ода найн сурһульч сурчана. Теднǝ ик зунь олн үртǝ өрк-бүлмүдǝс. Эднǝ эк-эцкнрнь күүкдǝн халун үдин хотар теткхин төлǝ дала мөңг йилһҗ өгнǝ. Тедн тер мөңгиг талдан кергтǝ кергүдин төлǝ олзлҗ чадхмн билǝ. Тегǝд эклц класст ордг цуг сурһульчнриг өңгǝр халун хотар теткхмн гисн Владимир Путина селвгиг соңсчкад, Татьяна Эрдниевна икǝр байрулв.

Эднǝ школд ордг 80 сурһульчас һучн зурһань эклц классмудт сурна.

«Мана школд ордг күүкдǝс зун процентнь халун хот эдлнǝ. Күүкд-көвүдин эк-эцкнр күүкдтǝн үдин хотын төлǝ мөңг өгнǝ. Олн үртǝ өрк-бүлмүдин күүкдиг үдин хотар теткхин төлǝ мөңгнǝ дөң күрггднǝ», — гиҗ Татьяна Олюшева цǝǝлһҗ келв.

Кемр орн нутг эклц классин сурһульчнр школд үдин хот өңгǝр эдлтхǝ гиһǝд, мөңг йилһҗ өгхлǝ, теднǝ эк-эцкнр дунд болн ах классмудт сурчах эднǝ ахнрт болн эгчнрт халун хотын төлǝ мөңг өгч чадх гиҗ директор келв.

Орһахн селǝнǝ школд үдин хот 30 арслң күрнǝ. Тетгǝч үнн чик седклтǝ күн, мана школд йир сǝн заманч көдлнǝ, тегǝд хот ǝмтǝхн, шимтǝ болна гиҗ эн сурһулин бүрдǝцин һардач темдглв.

Школын замана технологическ оборудовань сǝн. 2012 җилд терүг шинрүллǝ. «Маднд мөңгнǝ халхар харш болдг юмн уга», — гиҗ директор келв. Школыг төгсǝсн ǝмтн маднд дөңгǝн күргнǝ, заманд ширǝс, сандлмуд хулдҗ өгв, дǝкǝд сплит-системǝр теткв.

Эн школын директорт классин һардачнриг дөңнхмн гисн Әрǝсǝн Федерацин Президентин седвǝр бас таасгдҗана.

«Классин һардачнр сурһульчнрта бат залһлда бǝрнǝ. Күүкд-көвүдт медрл, сурһмҗ өглһнлǝ залһлдата, өдр болһн давулгддг көдлмш ик дааврта. Энүнǝ төлǝ сǝн багшнриг белдх кергтǝ, тедниг дөңнх зөвтǝвидн. Тегǝд сентябрь сарин негнǝс авн классин һардачнрт федеральн бюджетǝс тавн миңһн арслң немҗ өгхмн», — гиҗ В. Путин темдглв.

Энүнǝ келсǝр, олна болн орн-нутгин халхсин төлǝ ик чинртǝ керг күцǝҗǝх специалистнрин көдлмш мөңгǝр сǝǝнǝр дөңнх кергтǝ.

«Класст кедү сурһульч бǝǝхиг тоод авлго, цуг классин һардачнрт мөңг немҗ өгхлǝ сǝн болх билǝ. Өдгǝ цагт балһсна школмудын классмудт хөрн тавн сурһульч бǝǝнǝ, селǝн школд – арвн дөрвн. Мана школ болхла малокомплектн школ, зǝрм классмудт дөрвн сурһульч, зǝрмднь болхла арвн тавн сурһульч бǝǝнǝ», — гиҗ Татьяна Эрдниевна темдглв.

Школын директорин тоолврар, классин һардачнр мөңг немҗ өгхлǝ, сурһульчнрт медрл болн сурһмҗ өгдг багшнр көдлмшǝн улм сǝǝнǝр, даавртаһар кех.