«Робофест-Хальмг Таңһч 2020» гидг III-гч Региональн робототехническ фестивалин диилǝчнр Москва балһсна Правительствин үрврǝр Әрǝсǝн хотл балһснд болсн Шин җилин байрт орлцв гиҗ таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерств зǝңглв.

«Түрүн болҗ Хальмг Таңһчин сурһульчнрт «Город открытий» гидг Шин җилин сурһулин-туристическ төсвд орлцх үрвр кегдв. Тер төсвд ут тоодан 320 бичкдүд орлцв. Эдн Әрǝсǝн 17 регионас ирв. Тер керг-үүлдврин йовудт күүкд-көвүд Кремлин ёлкд болн Москва балһсна мэрин ёлкд орлцв. Хальмг Таңһчин Толһачин, таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин болн Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Ольга Бадма-Халгаеван нилчǝр күүкд тиигǝрǝн оч чадв», — гиҗ тер зǝңгллһнд келгдҗǝнǝ.

Регионмудас ирсн бичкдүдт Шин җилин байр үзүллһн, тедниг эрдм шүүҗ авлһна төсвсǝр соньмслһн, эднд олн зүсн эрдмин тускар медҗ авх арһ өглһн, интерактивн эв-арһар хотл балһс үзүллһн Москван Правительствин тавн өдрин программин күслмүд болв. Күүкд-көвүд төсвин сурһулин маршрутар Москва балһсна тускар медв. Делкǝн сурһулин туризмин өдгǝ цагин некврлǝ ирлцүлǝд, тер маршрутмуд тогтагдв, теднǝ нилчǝр эн төсвд орлцсн бичкдүд инновационн халхсин тускар, иргчдǝн делгрх эрдмин тускар медҗ авв. Эннь көлгн болн орчлң, энергетика, цифрин технология болн коммуникация, биотехнология болн биомедицина, экология, урбанистика, креативн индустрия, гуманитарн технология. Әрǝсǝн сурһулин Академ экспертиз кеһǝд, эн төсвин туск таасгч аш һарһв. Тер төсвд орлцсн күүкд багмудт хувагдад, төсвин нөкднрин 40 һар талвңд одв. Эдн технопаркс, музеймүд, креативн зǝ, деед сурһульмуд хǝлǝв.

Хальмг Таңһчин күүкд-көвүд Москва балһсна авиационн институтын технопарк, «Воробьёвы горы» гидг экоцентр, Третьяковск галерей, Еврейский толерантностин музей, Mail.ru  компань болн Coca-Cola завод хǝлǝв. Москва балһсна авиационн институтын технопаркд робототехникǝр соньн мастер-класс давулгдв. «Mail.ru» компаньд болхла бичкдүд инновационн пространствин тускар медҗ авв.