Январь сарин 27-д Элстин Серовин нертǝ уульнцд шин бичкдүдин сад секгдх. Энүнǝ тускар хотл балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников зǝңглв. Эн оруллһна комиссь толһалад, тер объектиг шүүлһв.

Декабрь сард «Фортуна» ООО бүрдǝц 19-гч тойгта бичкдүдин садыг тосхв, давсн сарин чилгчǝр терүнǝ техническ шүүлһ кегдв. Өдгǝ цагт эн бичкдүдин садт орх күүкд-көвүдин список тогтагдҗана.

Бичкдүдин садын эргндк һазр тротуарн чолуһар, хату девскрǝр бүркǝтǝ, бичкдүд наадх орм җөөлн девскрǝр бүркгдв, бичкдүдин талвңгин оборудовань тǝвгдв, бичкдүдин садур ордг үүднǝ өмн машид зогсдг орм бǝǝнǝ. Хавр ирхлǝ, модд, цецгүд суулһгдх. Зданин дотрнь цуг көдлмш дуусв, технологическ оборудовань тǝвǝтǝ.

Дмитрий Трапезников бичкдүдин садыг хǝлǝхлǝрн, бичкдүдин садын ясврт, бичкдүдин багин хорасин ке юмнд ик оньг өгв. Ода сǝǝхн, функциональн бичкдүдин мебель цуглулҗана.

2019 җилд Хальмг Таңһчд «Сурһуль-эрдм» болн «Демография» гидг Келн-улсин төсвсǝр көдлҗǝх бичкдүдин садмудт 320 ормта нǝǝмн немр здань залһҗ бǝргдв. 320 ормас дөчнь Целинн района цутхлң селǝнд һарх.

Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерств муниципальн бүрдǝцсин администрацла күүндсǝр 2021 җил күртл таңһчин 11 бичкдүдин садт күсдундур насас авн һунн нас күрсн күүкдин төлǝ ут тоодан 410 немр орм һарһҗ өгх зөвтǝ.