Хальмг Таңһчин селǝнǝ эдл-ахун министрин дарук Игорь Церенов болн Үстин района муниципальн бүрдǝцин администрацин АПК-н делгрлтин ǝңгин һардач – администрацин толһачин дарук Евгений Хамаев Әрǝсǝн Федерацин күч-көлснǝ ветеран Сангаджи-Гаря Эльдяевичиг йирн җилин өөнлǝнь болн 2020 җиллǝ йөрǝв.

Гиичнр Сангаджи-Гаря Эльдяевич Нарановд, энүнǝ элгн-саднд бат эрүл-менд, амулң җирһл дурдад, Сангаджи-Гаря Эльдяевичд Әрǝсǝн Федерацин Президент  Владимир Путина йөрǝлин бичг бǝрүлҗ өгв гиҗ региональн селǝнǝ эдл-ахун Министерств зǝңглв. Дǝкǝд С-Г. Э. Нарановд министерствин болн района муниципальн бүрдǝцин йөрǝлин үгмүд күргҗ келв, теднǝ белгүд бǝрүлҗ өгв.

Сангаджи-Гаря Эльдяевич Наранов Харба селǝнд төрҗ, тенд өсǝд-босв. Эн пенсьд һартлан Үстин «КПСС-ин 21-гч съездын» нертǝ совхозд олн җилдǝн җолачар көдлв.

Көдлмшǝн сǝǝнǝр күцǝсндǝн С-Г. Э. Наранов күч-көлснǝ олн ачлврар ачлгдв: «1979 җилин социалистическ марһана диилǝч», «Коммунистическ күч-көлснǝ нүүрлгч» гидг Күндллһнǝ темдг. «1941-1945 җилмүдт болсн Төрскǝн харсгч  Алдр дǝǝнǝ цагт туурмҗта көдлмш кесн» гидг медаляр ачлгдв.