Хальмг Таңһчд «Земский учитель» гидг федеральн программ җирһлд эклǝд тохрагдҗана. Тер программар 17 багш муниципальн олна сурһулин  школд көдлх. Терүнд орлцхар седҗǝх ǝмтн январь сарин арвнас авн  апрель сарин арвн тавн күртл региональн оператор – Хальмг Таңһчин багшнрин мергҗлт өөдлүллһнǝ институтын сайтд заклһ орулҗ өгч чадҗана гиҗ таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерств зǝңглҗǝнǝ. Әмтн бүүрлсн селǝнǝ һазрмудт, көдлмштǝ селǝдт, балһсна бǝǝдлтǝ селǝдт, тǝвн миңһн кү күрǝд уга балһсдт көдлхǝр ирсн багшнр 2020 җилин январь сарин арвнд 9 час 30 минутас авн нег дǝкҗ өгдг компенсационн мөңг авхин төлǝ документс өгх гиҗ Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерств зǝңглв.

Элст балһсна Леваневскин нертǝ уульнцд, 20-гч тойгта герт бǝǝх Хальмг Таңһчин “КРИПКРО” БУ ДПО-н  21-гч тойгта кабинетүр документс авч ирх кергтǝ.

Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин сайтын  «Олна сурһуль» — «Земский учитель» гидг ǝңгд ǝмтн бүүрлсн селǝнǝ һазрмудт, көдлмштǝ селǝдт, балһсна бǝǝдлтǝ селǝдт, тǝвн миңһн кү күрǝд уга балһсдт көдлǝд, нег дǝкҗ өгдг компенсационн мөңг авхар седжǝх багшнрин дунд давулгдх марһана тускар медҗ болхмн. Сурвр бǝǝхлǝ, 8(847-22)-3-51-87 телефоһар җиңнүлҗ, ais_0810@mail.ru гидг электронн почтур бичҗ болҗана.