Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснǝ болн көдлмшǝр тетклһнǝ Министерствин зǝңглсǝр, 2019 җилин декабрь сарин 31-д таңһчин көдлмшǝр теткдг цергллтд көдлмш уга 2 миңһн 320 күн темдгллǝтǝ билǝ, теднǝ то 5,6 процент күртл баһрв. 2019 җилин январь сарин негнд болхла 2 миңһн 457 күн көдлмш уга билǝ. 1,5% көдлмш уга улс темдглгдв, урдк җилǝс теднǝ то 0,3 процент күртл баһрв.

Көдлмшǝр теткдг цергллтд таңһчин предприятьмүд болн бүрдǝцс 2 миңһн 266 күн эс эзлсн үүл бǝǝнǝ гисн заклһ орулҗ өгв. Урдк җилǝс күн эс эзлсн үүл 67 күртл, эс гиҗ 3 процент күртл баһрв.