2020 җилин январь сарин 25-д Хальмг Таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бǝǝдл харлһна Министерствин, таңһчин Правительствин седвǝрǝр Хальмг Таңһчд ус оруллһна концепцин төрǝр «төгрг ширǝ» болх. Терүнд зака  һарһлһна болн күцǝгч йосдын, муниципальн бүрдǝцсин элчнр, экологическ, технологическ болн атомн төрмүдǝр харлт кедг Федеральн цергллһн (Ростехнадзор),  йиртмҗиг олзллһна халхар харлт кедг Федеральн цергллһн (Росприроднадзор), ветеринарн болн фитосанитарн төрмүдǝр харлт кедг Федеральн цергллһн (Россельхознадзор), «Калмкаспвод» ФГУ, «Калммелиоводхоз» ФГБУ, төсвсин учрежденьс, Хальмг деед сурһуль, аридн һазрмудт комплексн шинҗллт давулдг Институт орлцх. Хальмг Таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бǝǝдл харлһна Министерствин зǝңглсǝр, январь сарин 25-д Москва балһснд Әрǝсǝн Федерацин Президентин медлд үүлддг Хальмг Таңһчин даңгин представительствд эн төрǝр «төгрг ширǝн» сүүр болхмн.

«Таңһчд ус оруллһна концепцин тускар күүндх. Тер тоод Элстин ус хадһлдг һазрин болн Ик Буурла багин усна сурвлҗна төсвсин тускар келх. Дǝкǝд Хальмг Таңһчин ямаран муниципальн бүрдǝцст усна көрң кергтǝ болҗахинь тодрхалгдх. Дорд үзгин Маныч гидг һолын һуурһл цеврллһнǝ, Левокумск усар көдлдг узелыг ясруллһна тускар болн нань чигн төрмүдин тускар күүндх. Күн болһн тер «төгрг ширǝд» орлцҗ чадҗана», — гиҗ Хальмг Таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бǝǝдл харлһна Министерствин барин-цергллһн темдглҗǝнǝ.