Җил болһн Хальмг Таңһчд декабрь сарин 28-д санлын болн һашудлһна Өдр темдглгднǝ. Тер өдр тогтсн авъясар «Бурхн Багшин Алтн сүм» гидг цутхлң хурлд санлын ик мөргүл болна. Эн җил хурлын администрацин шиидврǝр санлын мөргүл өрүн болсн уга. Тер мөргүл 14.00 час болв. Әмтн өрүн санлын болн һашудлһна Өдрт нерǝдгсн митинг орлцтха, терүнǝ хөөн хурлд ирǝд, санлын мөргүлд орлцҗ чадтха гисн күслтǝһǝр хурлын администрац тиим шиидвр һарһв.

Хар гөрǝр төрскн һазрасн көөгдǝд, туулһнд арвн һурвн җилд бǝǝсн элгн-садан санхин төлǝ хурлур ирǝд, мөргүлд орлцсн ǝмтн дунд Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиковин өрк-бүл билǝ.

Өрүн ламнр сǝǝһǝн хǝǝсн улсин төлǝ тачал гидг мөргүл давулад, шар шаҗна номин харсачнртан зальврад, тиим һашута, ǝǝмшгтǝ йовдл кезǝ чигн бичǝ учрта гиҗ сурввидн гиҗ цутхлң хурлын ах администратор Йонтен гелң ǝмтнд келв. Туулһнд сǝǝһǝн хǝǝсн ǝмтн сǝǝни орнд төртхǝ гиһǝд, үдин хөөн йөрǝл авхуллһна мөргүл болв.