2020 җилин январь сарин һурвнас авн январь сарин нǝǝмн күртл Хальмг Таңһчас болн Әрǝсǝн талдан регионмудас, өөрхн талын орн нутгудас ирсн бичкдүд мана нутгин хотл балһсна ёлкд орлцх. Москва балһсна Правительств эднд тер байрт орлцх үрвр кев. Энүнǝ тускар Москва балһсна Правительствин Зǝңгллһнǝ цутхлңд болсн пресс-конференцд келн-улсин политикин болн  межрегиональн залһлдана хотл балһсна Депортаментын һардач Виталий Сучков зǝңглв.

«Әрǝсǝн 17 регионас йисн насас авн арвн тавн нас күрсн күүкд-көвүд Москва балһснур ирхмн. Эдн Севастополь балһснас, Крым республикас, Хальмг Таңһчас болн Башкортостанас, Карачаево-Черкесская болн Удмуртская республикүдǝс, Пермский болн Красноярский краймудас, Брянская, Липецкая, Тверская, Псковская, Новгородская, Курганская, Свердловская, Омская болн Орловская областьмудас ирх. Дǝкǝд шин җилин байрт нерǝдгдх керг-үүлвдрмүдт Черноморск, Балтийск болн Ар үзгин флотмудт, Каспийск флотильд церглҗǝх улсин үрд; Севмашпредприятин болн Әрǝсǝн ФСБ-н меҗǝ харслһна цергин көдлǝчнрин күүкд; «Волга-Дон» гидг теракт болсн цагт зовлң үзсн ǝмтнǝ зөв харслһар нөкд болдг Региональн олна бүрдǝцин гешүдин үрд; Донецк болн Луганск һазрмудас күүкд-көвүд орлцх», — гиҗ Виталий Сучков келв.

Энүнǝ келсǝр, уйн наста гиичнрин тоод олн үртǝ болн баһ тетквртǝ өрк-бүлмүдин үрд, региональн болн цуг Әрǝсǝн марһаст болн олимпиадмудт диилвр бǝрсн, нүүрлгч орм эзлсн күүкд-көвүд орх.

«Ут тоодан 380 күүнд үрвр кегдв: 323 күүкдт болн 57 бичкдүдлǝ хамдан йовх улс», — гиҗ департаментын толһач ашлҗ келв.