Элст балһсна толһачин – Элст балһсна администрацин толһачин үүлмүд цаг зуур дааҗах Дмитрий Трапезников журналистнрла күүндв. Терүнǝ көдлмшин кабинетд брифинг болв.

Декабрь сарин 26-д Хальмг Таңһчин хотл балһсна һардачин үүл дааснас авн һурвн сар болх гиҗ Д.Трапезников темдглв. Тиигхд өгйǝн өрн 700 сай арслң билǝ, өгйǝн мөңгн кирцхд 420 сай арслң билǝ гиҗ эн келв.

Инженерн сеть найн зурһан процент хуучрҗ одсн билǝ. Көк түлǝ түллһнǝ кемд  Элст тǝвн процент белн билǝ. Тегǝд зǝрм цергллһнǝ көдлǝчнр Элстиг үвлд сǝǝнǝр белдхин төлǝ өдр сө уга көдлв гиҗ Д.Трапезников келв. Күчн-чидлǝн негдүлǝд, ниитǝһǝр көдлǝд, эн керг күцǝҗ чадввидн гиҗ эн темдглҗ келв.

Дмитрий Трапезников Хальмг Таңһчин хотл балһсна һол төрмүдин тускар келв. Тер төрмүд заллһна компаньсин көдмшлǝ, школмудт сурһульчнриг хотар теҗǝлһнлǝ, Элстин райодт бǝǝдг ǝмтнǝ төлǝ  зокаста бǝǝдл тогталһнла болн нань чигн төрмүдлǝ залһлдата.

Шин җилǝс авн балһснд шаңһа биш компаньсас нань шин муниципальн заллһна компань көдлх, шин павильонс тǝвгдх, тедн wi-fi гидг юмта, балһсна ǝмтнǝ төлǝ зокаста болх «ухата зогслһн».

Гер-бүүрин тосхлһна, Колонский гидг боодгас хол биш балһсна ǝмтн амртха гиһǝд, амрлһна ормс бүрдǝгдх, гер уга адусна төлǝ приют тогтагдх, негдгч микрорайона өөр балһсдын хоорндк автостанц тосхгдх гиҗ балһсна толһачин үүл цаг зуур дааҗах Д.Трапезников келҗ өгв.

«Бидн келн-улсин төсвслǝ залһлдата кергүдиг ясҗ чадвидн. Икǝр байрлҗанав. Кергүдǝн күцǝһǝд, шин җил эклхвидн. Эннь намд таасгдҗана», — гиҗ Дмитрий Трапезников келв.

Көдлмшǝн сǝǝнǝр кеҗ чаддг команд бүрдв гиҗ Трапезников темдглв.