Хальмг Таңһчд боксар делкǝн чемпионк, күүкд улсин хоккейин Ниицǝнǝ президент Наталья Рагозина гиичлҗǝнǝ. Правительствин Герт Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков терүнлǝ харһлт давулв.

«Бидн төрскн һазран, Хальмг Таңһчан делгрүлхин төлǝ дала зура белдҗǝнǝвидн. Спортла залһлдата зурас бас бǝǝнǝ», — гиҗ Бату Сергеевич келв. Наталья Рагозина программс болн төсвс җирһлд тохралһна халхар ик дамшлт хоршав, тегǝд эн маднд дөңгǝн күрх гисн ицлтǝ бǝǝхǝн Б.Хасиков медүлв.

«Би тадниг дөңнхв. Күүкд улсин хоккейин команд күлǝҗǝнǝвидн», — гиҗ күүкд улсин хоккейин Ниицǝнǝ президент келв.

«Хальмг Таңһчд хоккейин команд уга. Бидн эн спортыг делгрүлхвидн», — гиҗ Бату Хасиков Наталья Рагозинад келв.

Тер харһлтын йовудт Наталья Рагозина декабрь сарин 19-д, «Ойрат-Арена» спорткомплекст мастер-класс давулхин тускар зǝңглв.

Н.Рагозина хойр дǝкҗ делкǝн чемпионк болв, делкǝн Кубокар ачлгдв. Дǝкǝд эн бокст дурта улсин дунд хойр дǝкҗ Европин чемпионкин болн тавн дǝкҗ Әрǝсǝн чемпионкин нер зүүв, кикбоксингǝр хойр дǝкҗ делкǝн чемпионк болв, Азиян чемпионк болн тавн дǝкҗ Әрǝсǝн чемпионкин нер зүүв. 1998 җилд Әрǝсǝд эн кикбоксингǝр түрүн спортын ачта мастер болв. Наталья Рагозина түрүлǝд гиигн атлетикǝр соньмсн бǝǝҗ.

Эн арвн зурһатадан кикбоксингǝр болсн марһанд диилвр бǝрв. 1999 җилд бокст дуран өгǝд, терүгǝр соньмсв. 2004 җилǝс авн боксар мергҗсн эрдмтǝ күн болв. 2013 җилд Күндллһнǝ орденǝр ачлгдв.