Әрǝсǝн Федерацин харслһна Министерствин дөңгǝр НТК ЗВЕЗДА телеканал «Новая Звезда 2020» гидг цуг Әрǝсǝн дууна марһа эклǝд бичх.

«Новая Звезда» гисн көгҗмин ик марһан. Терүнд Әрǝсǝн 85 регионас дуучнр орлцх.

Мана орн нутгин олн зүсн һазрмудас хамгин билгтǝ дуучнриг олҗ авлһн, делкǝд тедниг үзүллһн, дǝкǝд мана нутгт ке сǝǝхн, олн зүсн өңгтǝ ормс бǝǝдгиг үзүлҗ чадлһн эн төсвин һол күслмүд болҗана.

Урднь «Теегин зǝңг» тер марһанд Хальмг Таңһчд нерн туурсн, Анатолий Цебековин нертǝ Орн-нутгин хоорын дууч Лиджи Горяев орлцхин тускар зǝңгллǝ.

Эн җилин декабрь сарин 31-д марһана негдгч девсңгиг үзүлх. 2020 җилин январь сарин хойрас авн январь сарин дөрвн күртл марһана чилгчин өмнк девсң болн марһана ашлгч девсң үзүлхмн. Эн цагин тасрхад телехǝлǝһǝчнр таасгдсн дуучин төлǝ дууһан өгч чадх.

Марһана ашар хойр орлцач диилвр бǝрх. Хойр девсңгин йовудт мөрǝс бǝрүлҗ өггдхмн.

Январь сарин дөрвнд марһан жюрин гешүд болх, нертǝ көгҗмин эксперт улсин шиидврǝр хамгин сǝн дууч болсн күүг ачлх. Январь сарин доланд болхла мана нутгин телехǝлǝһǝчнрин тоолврар хамгин сǝн дууч болсн күүнǝ нерн медгдх, терүнд мөрǝ бǝрүлҗ өггдх.