Декабрь сарин 19-д, «Ойрат-Арена» гидг таңһчин спорткомплекст «Подношение великой степи» гидг нерǝдлһтǝ делкǝн оперин үлгүр болгч үүдǝврмүдин, нарт-делкǝн фестиваль болх.

Брифингд Хальмг Таңһчин сойлын болн туризмин министрин дарук Николай Санджиев болн «Калмгосфилармония» гидг Хальмг Таңһчин шаңһа учрежденин генеральн директор Аркадий Манджиев эн премьерин, программын болн ик концертин тускар  журналистнрт келҗ өгв.

Хальмг Таңһчд «Сойл» гидг келн-улсин төсвиг җирһлд тохрахин төлǝ нарт-делкǝн оперин үлгүр болгч үүдǝврмүдин фестиваль давулгдх. Әрǝсǝн нертǝ оперин театрмудт болн үүдǝлтин коллективсин нүүрлгч дуучнрт эн фестивальд орлцх үрвр кегдв.

Тер ик керг-үүлдврт Элстин искусствин училищ төгсǝсн, ода Әрǝсǝн нертǝ оперин театрмудын болн үүдǝлтин коллективсин нүүрлгч дуучнр орлцхмн. Терүнд А.В. Свешниковин нертǝ Орн-нутгин академическ орс хорын нүүрлгч дууч Гиляна Дорджиева (колоратурное сопрано) орлцх. Эн октябрь сард Элстд Карла Орфан «Кармина Бурана» гидг нертǝ премьерт нүүрлгч солистк болҗ орлцад, йир сǝǝнǝр билгǝн үзүлǝд, ǝмтнǝ седкл авлв. Дǝкǝд тер фестивальд Московск орн-нутгин академическ филармониян дууч Юлия Яшкулова орлцх.

Эн концертд Хальмг Таңһчин улсин артист, Гнесинхнǝ нертǝ Әрǝсǝн көгҗмин академин багш Игорь Лазарев (бас) «Садко» гидг оперǝс нарн һарх үзгин гиичин арий болн  «Князь Игорь» бородинск үүлдврǝс Кончакин арий дуулх.  Дǝкǝд терүнд Владимир Минина һардврт Московск орн-нутгин академическ камерн хорын дууч Мингиян Оджаев (тенор) орлцх. Эн керг-үүлдврт мана нертǝ гиичнр: Адыгея Республикин Орн-нутгин  филармонин  артист-дууч Руслан Дзыбов (баритон), Мариинск театрин оперин баахн дуучнрин Академин дууч  Савва Хастаев (тенор) (Санкт-Петербург балһсн) болн «Новая опера» гидг Московск театрин дууч Андрей Бреус (баритон) орлцхмн.

Дуучнр Моцарт, Пуччини, Сен-Санс, Чайковский, Бородин, Верди, Рахманинов үүдǝсн нерт-делкǝн оперин көгҗмин, нертǝ үүдǝврмүд дуулх. Хальмг Таңһчин Орн-нутгин симфоническ оркестр (һол дирижер болн төсвин түүрвǝч Мерген Настинов) болн Адыгея Республикин Орн-нутгин филармонин симфоническ оркестр (һол дирижер Аркадий Хуснияров) оперин арийин көгҗм дахлһн кех. Дǝкǝд концертд А.О.-Г. Цебековин нертǝ Хальмг Таңһчин Орн-нутгин хор  (һол дирижер Ольга Сердюкова) орлцх.

Эн керг сǝн шамар болн видео, ǝ һарһлһна оборудованьсар теткгдх. Энүнǝ төлǝ Ростов-на-Дону болн Аһш балһсдт бǝǝдг, эн кергүдиг сǝǝнǝр күцǝдг специалистнрт тер фестивальд орлцх үрвр кегдв.

Тер керг-үүлдвриг бүрдǝҗǝх ǝмтнǝ келсǝр, эн фестиваль олна төлǝ давулгдх, ик чинртǝ, социально-сойлын төсв болх. Хальмг улсин Зул гидг байрин өмн Хальмг Таңһчин Орн-нутгин филармония «Бурхн Багшин Алтн сүм» гидг цутхлң хурлын медлд үүлддг «Буйн-Добродетель» гидг буйнч седклин фондла күчǝн негдүлǝд, «Тепло — детям» гидг буйнч седклин керг-үүлдвр давулхар седҗǝнǝ. Эн концертд хоршагдсн цуг мөңгн белгүд хуралһна фондт орулҗ өггдх.

«…Ик концерт болх. Эн хойр ǝңгǝс тогтхмн. Хальмг пролог болх. Мана ут дуд, «Җаңһр» дуулврас дуд дуулх, хальмг айсмуд наадгдх. Терүнǝ хөөн ǝмтн классическ көгҗм, оперин тǝǝзин мастермүдин йир сǝǝхн дуд соңсх. Концертд ирсн ǝмтн соньнар цаган давулх гиҗ ицҗǝнǝв. Бидн энүнǝ төлǝ цуг арһ-чидлǝн һарһҗанавидн. Мадн тал ирх артистнр хальмг һазрт бǝǝдг, классическ көгҗмд дурта ǝмтнлǝ болх харһлтыг күлǝҗǝнǝ», — гиҗ Аркадий Манджиев темдглҗ келв.