Гемтә улсиг авч йовх түргн көлгдт хаалһднь боомтг учрасн машидин эздүдт чаңһ засгла харһулх  төр ода эрүл-менд харлһна Министерствд хәләгдҗәнә. Энүнә тускар министрин дарук Татьяна Яковлева өцклдүр журналистрт келв гиҗ ТАСС зәңглҗәнә.

«Эн төриг мадн олна негдлтсин болн гемтә улсин зөв харсдг ниицәслә хаһлҗанавидн», — гиҗ Яковлева келв. Тер мет кемр түргн көлгдт хаалһ эс өгхләнь, заканд чиклвр орулад, теднд дәврх зөв өглһнә төр бас министерствд хәләгдҗәнә гив.

Январин 10-д Петропавловск-Камчатск балһснд ора сөөһәр йовҗ-йовсн һазадын орна машинә эзн гемтә күүг авч йовсн түргн көлгнд хаалһ өгсн уга йовдл һарв. Циолковскийин нертә уульнцд эн гиигн машинә эзн күүкд күн эврәннь үүртәһән хойрулн түргн көлгнә халлһинь зөрц хаав. Энүнәс ашта гемтә 21-тә баахн күн тал адһҗ йовсн түргн көлгн цаглань ирҗ чадсн уга, көвүн сәәһән хәәв.

«Мини тоолврар, закаг чаңһах кергтә. Кемр түргн көлгнд боомтг учрасн  болхла, эн медлго биш, шишлң ухалҗ алснла әдл гиҗ тоолҗ болҗана. Юңгад гихлә яһҗ түргн көлгнд, нег үлү шишлң темдгтә машинд, хаалһ эс өгдмб?» — гиҗ Яковлева келв.

 

Интернетәс авсн зург