КТК-Р Баатр Басанговин нертǝ Келн-улсин театрт ик, зокаста бǝǝдлтǝ, өдгǝ цагин автобус белглв.

Ода Баатр Басанговин нертǝ Келн-улсин театр Higer 6128 гидг автобусар нарт-делкǝн болн межрегиональн гастрольд йовҗ чадх.

Консорциум таңһчин бюджетд алв, цуглулсн мөңг орулҗ өгнǝ, дǝкǝд буйнч седклтǝ керг-үүлдврмүд давулад, танһчин социальн объектсиг дөңннǝ.

КТК-Р кесг дǝкҗ сойлын учрежденьсиг дөңнхǝр, делгрүлхǝр мөңг йилһҗ өглǝ. Тер мөңгǝр оборудованьс, көгҗмин зер-зевс, хувцн хулдҗ авгдв. Ода белглсн белг театральн искусствин көдлǝчнриг икǝр байрулв. КТК-Р тер автобус хулдҗ авхин төлǝ 10,3 сай арслң йилһҗ өгв.

Тер учрежденьд автобус белглҗ өгсн цагт наадн тǝвгдǝд, байрта керг-үүлдвр давулгдв. Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков болн КТК-Р-ин генеральн директор Николай Горбань эн керг-үүлдврин күндтǝ гиичнр болв. Хальмг хувцта, «Җаңһр» дуулврин дүрмүдин өңгтǝ, мөрд унсн, дǝǝнǝ хувцта артистнр  күндтǝ гиичнриг тосв.

«Мана иньг болн партнер – Каспийск Турва татлһна Консорциум таңһчин төлǝ буйнч седклин кергүд кеҗ күцǝһǝд, регионд социальн халхар үүлддг учрежденьсин материально-техническ көрң ясрулна. Артистнр болхла хǝлǝһǝчнрт улсин сойл күргҗ медүлнǝ. Тадн мана селǝдǝр, Әрǝсǝн талдан балһсдар йовад, ǝмтнд наадд тǝвҗ үзүлнǝт. Эн автобус даңгин цаһан хаалһар йовтха. Тадн болхла ǝмтиг байрулҗ йовтн!» — гиҗ таңһчин һардач йөрǝв.

КТК-Р-ин генеральн директор Николай Горбань ǝрүн седклтǝ керг күцǝҗ йовх артистнрт ханлт өргǝд, теднд күцǝмҗс дурдв. Энүнǝ темдглсǝр, теднǝ компань нидн җил найн җилин өөнǝн темдглсн, Әрǝсǝн театрин җилд сǝǝнǝр көдлҗǝх, нертǝ Хальмг Таңһчин Улсин драматическ театрин көдлǝчнрт иим белг белгсндǝн байрта бǝǝнǝ, эднд иим белг эрк биш белглх зөвтǝ бǝǝсмн.

Зокаста бǝǝдлтǝ Higer 6128 автобусар 51 кү зөөҗ болҗана. Тер автобус түргн церг дуудҗ чаддг ЭРА-ГЛОНАСС гидг системтǝ, СКЗИ-тǝ тахографта, ауди-видеосистемтǝ, 2 LCD мониторта, кулерта, ǝǝмшг уга бǝǝхин төлǝ кергтǝ трехточечн бүсмүдтǝ, киитрүлǝчтǝ, туалетта, җолач унтҗ чаддг ормта, зокаста бǝǝдлтǝ җөөлн суудг ормста.