Ө-шуһу модна эдл-ахун Федеральн агентствд федеральн бюджетиг эдлҗ болһна туск төсвсин харслһн болв, 2020 җилд болн 2021-2022 җилмүдт Әрǝсǝн Федерацин субъектмудт эн халхар субвенцс өггдхмн гиҗ Хальмг Таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бǝǝдл харлһна Министерств зǝңглҗǝнǝ.

Ө-шуһу моддын халхар тогтсн хǝрлцǝһǝр Әрǝсǝн Федерацин өггдсн иткмҗ  күцǝхин төлǝ болн Хальмг Таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бǝǝдл харлһна Министерств белдсн «Экология» гидг келн-улсин төсвиг, «Сохранение лесов» гидг федеральн төсвиг җирһлд тохрахин төлǝ Хальмг Таңһчд ө-шуһу модд хархин, харсхин болн шинрүлхин төлǝ йилһгдх бюджетин һол параметрмуд, эн халхсар давулгдх керг-үүлдврмүд зөвшǝлгдв.

«2020 җилд ө-шуһу модд хархин, харсхин болн шинрүлхин төлǝ иим керг-үүлдврмүд давулхар седжǝнǝвидн: түүмр зогсахин төлǝ утдан 905,3 км күрх минерализованн тасрха һазр татгдх болн тер минерализованн тасрха һазриг хǝлǝхин төлǝ кергтǝ болх 8261,6 км һазр йилһгдх, ө-шуһу моддта 329,1 га һазрт санитарно-ясруллһна кергүд давулгдхмн, ө-шуһу модд урһдг 126,2 га һазрт хорлтан күргдг юмсиг уга кехин төлǝ керг-үүлдврмүд күцǝгдх. Таңһчд эргндк бǝǝдлиг яруллһна болн хадһлһна төлǝ дǝкǝд нань чигн керг-үүлдврмүд кегдх. «Экология» гидг келн-улсин төсвǝр аһуһарн 1224,1 га һазрт искусственн эв-арһар ө-шуһу мод босхҗ ормднь тохрагдх, 18374,3 га һазрт агротехническ эв-арһар ө-шуһу модна культурыг хǝлǝх. 2020-2022 җилд «Экология» гидг келн-улсин төсвǝр «Калмлес» гидг Хальмг Таңһчин автономн учреждениг агслхин төлǝ 12 шишлң техник болн автомобиль (трактормуд, тягач, КАМАЗ, бичкн лесопатрульн комплексмуд) болн 50 оборудовань (ө-шуһу модд суулһдг машид, плугмуд, мааҗурмуд) хулдҗ авгдх. Ө-шуһу модд урһдг һазрт ө-шуһу модна эдл-ахун халхар күцǝгддг болн түүмр эс учртха гиһǝд, давулгддг керг-үүлдврмүд күцǝхин төлǝ эн цуг тоотс кергтǝ болна. «Калмлес» гидг Хальмг Таңһчин автономн учрежденьд шин машид, трактормуд хулдҗ авгдхла, ө-шуһу модна эдл-ахун халхар болн түүмр эс учртха гиһǝд, күцǝгддг керг-үүлдврмүд олар давулгдх, дǝкǝд «Сохранение лесов» гидг федеральн төсвǝр күцǝгдх зөвтǝ күцǝмҗс шулуһар күцǝгдхмн», — гиҗ региональн министерствд темдглҗǝнǝ.