Сарпинск районд эрмдгтǝ улсин Өдрт нерǝдгдсн, бичкдүдин дунд давулгдсн «Возможно все!» гидг нертǝ зургудын марһан төгсв. Терүнд района зурһан школас арвн күн орлцв гиҗ Сарпинск района ǝмтнд социальн теткмҗ күргдг  комплексн цутхлң зǝңглҗǝнǝ.

Жюрин гешүд марһана аш һарһв. Долата насас авн арвн хойр нас күрсн күүкд-көвүдин багд Кануковская селǝнǝ школын сурһульч Данила Нидзиев негдгч орм эзлв, Шарнут селǝнǝ школд ордг Александр Фомин хойрдгч ормд һарв, Кануковская селǝнǝ школын сурһульч Седа Бугаева һурвдгч орм эзлв. Арвн һурвта насас авн арвн долан нас күрсн күүкд-көвүдин дунд Садовская селǝнǝ хойрдгч тойгта школын сурһульч Айлана Зольванова негдгч орм эзлв. Сарпинск района коррекционн школ-интернатд ордг Аслан Джабраилов болн Елена Малиева хойрдгч болн һурвдгч ормд һарв.

Савелий Бабин, Камила Алибекова, Виктор Панасенко, Дмитрий Савоськин бас мөрǝлгдв. Нүүрлгч орм эзлсн улст һашгуд болн мөрǝ бǝрүлҗ өггдв.