Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков таңһчин юристнриг теднǝ эрдмин байрла йөрǝв.

Элстд, правительствин Герин ик залд тер байрта керг-үүлдвр болв. Терүнǝ йовудт юристнрт «Җилин юрист» гидг региональн юридическ өөдǝн мөрǝ бǝрүлҗ өггдв.

Хальмг Таңһчар Әрǝсǝн юристнрин Ассоциацин региональн ǝңгин ахлач  Анастасия Кравцован темдглсǝр, региональн ǝңг арвн җилин өөнǝн темдглҗǝнǝ.

Җил болһн ǝмтнд юридическ дөң өңгǝр болн икǝр өггдҗǝнǝ. Таңһчин улст юридическ төрмүдин тускар медрл өгхин төлǝ керг-үүлдврмүд давулгдна. Тиим кергүдин то бас өсǝд йовна.

Бату Хасиков эн байрт орлцсн зǝрм улсыг «Хальмг Танһчин ачта юрист» гидг күндтǝ нерǝр болн Хальмг Таңһчин Толһачин Ханлтын бичгǝр ачлв.

Әрǝсǝн Федерацин Орн-нутгин Хүүвин депутат Батор Адучиев, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын депутат Ольга Бадма-Халгаева, таңһчин Правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев Хальмг Таңһчин юристнриг йөрǝв. Наран Кюкеев парламентин спикер Анатолий Козачкон болн таңһчин премьер Юрий Зайцевин йөрǝлин бичгүд умшҗ өгв. Эн керг-үүлдврт орлцсн зǝрм ǝмтнд Орн-нутгин Хүүвин депутат Батор Адучиевин, таңһчин Улсин Хуралын Ахлачин, таңһчин Правительствин Ханлтын бичгүд болн таңһчин Правительствин Күндллһнǝ һашгуд бǝрүлҗ өггдв.

Дǝкǝд тер керг-үүлдврт деед сурһулин, дунд эрдмин сурһулин учрежденьсин оютнрин дунд болсн таңһчин марһана болн дунд сурһулин бүрдǝцст ордг күүкдин дунд болсн таңһчин олимпиадын ашмудын тускар келгдв. Марһанд болн олимпиадт диилвр бǝрсн, нүүрлгч орм эзлсн оютнриг, күүкд-көвүдиг ачлв.