Москва балһснд Д.Б. Кабалевскин нертǝ «Педагог-музыкант XXI века» (в «Музыка моего народа как национальное достояние России» номинац) гидг цуг Әрǝсǝн фестиваль-марһана ашглгч девсң болв. Яшалтинск района бичкдүдин көгҗмин школд ордг Алина Корнеева (багшнь Ж.В. Горобец) эн марһана негдгч девсңгин лауреат болад, фестивалин гала-концерт орлцв гиҗ Яшалтинск района муниципальн бүрдǝцин администрац зǝңглҗǝнǝ. Марһана хойр девсң болв. Негдгч девсң нүд далд давв, марһанд орлцҗах  ǝмтн эврǝннь видеозапись илгǝв. Эн фестиваль-марһана негдгч девсңд Әрǝсǝн Федерацин 22 республикас арвн йиснь орлцв. Негдгч девсңд ǝмтн 250 эрлһ орулҗ өгв, марһана жюрин гешүд 20 эрлһ шүүҗ авв. Тер хөрн күн эн керг-үүлдврин ашлгч девсңд орлцв. Теднǝ тоод Алина Корнеев орв. Марһана ашлгч девснд Хальмг Таңһчин, Карелия, Марий эл, Алтай, Коми, Адыгея, Чувашия, Дагестан, Мордовия болн нань чигн һазрмудын (ут тоодан Әрǝсǝн 12 субъект) элчнр орлцв. Алина билг-эрдмǝрн жюрин болн хǝлǝһǝчнрин седкл авлв. «Эн марһана финалд Хальмг Таңһчас А.О-Г. Цебековин нертǝ Орн-нутгин хоорын дууч Айса Брюгидикова бас орлцв. Эннь дǝкǝд нег байрта йовдл болв. Марһанд орлцсн ǝмтн дунд Алина хамгин уйн баһ наста билǝ. Алина зурһан наста. Тиим уйн баһ наста болв чигн эн дала көдлмш кеҗ күцǝнǝ», — гиҗ района муниципальн бүрдǝцин администрацд темдглҗ келв.