Әрәсән йиртмҗиг харлһна Министерств www.ecoyear.ru гидг шишлң сайт йиртмҗиг харлһна Җилд нерәдҗ тогтав. Энүнә тускар таңһчин һазрин көрңгин болн йиртмҗиг харлһна Министерств зәңглҗәнә.

Мана орн-нутгт темдгтә җилд тусхагдҗах цуг байрин керг-үүлдврин туск зәңгиг нег ормд барлхин төлә дигтә эн интернет-ресурс үүдәсмн. Шин сайт ке-үзмҗтә бәәдлтә болсн деерән нерәдгдҗәх төртән ирлцҗәнә. Терүнә һол халхнь түргн зәңгүдиг барллһна төлә болн энүнә дотрнь юн бәәхинь цәәлһхин төлә церглнә.

Бас чигн «Керг-үүлдврин карт» гидг интерактивн әңгд геонавигацар дамҗад, Әрәсән карт деер йиртмҗиг харлһна Җилд нерәдгдсн ямаран байрин керг-үүлдвр болхин тускар медҗ болҗана. Зурата керг-үүлдврин темдгиг дархла, терүнә тускар тодрхаһар бичәтә зәңг һарна. Өдгә цагт энүнд олн зүсн материалмуд экләд барлгдҗана.

Шин технологийәр дамҗад, сайтыг цуг мобильных платформд болн устройствд олзлдгар кеҗәнә.