«Германия нутгт цергүдин Багин ветеранмудын ниицǝн (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ)» гидг межрегиональн олна бүрдǝцин президент генерал-полковник Антон Терентьев Хальмг Таңһчур ирв.

Антон Владимирович региона һардачнрла, теднǝ тоод Хальмг Таңһчин премьер Юрий Зайцевла харһв.

Күүндврин йовудт генерал-полковник ветеранмудын җисǝнǝ үүлдврин тускар келҗ өгв. Эн хальмг олна бүрдǝц дорас өсч йовх баһчудт төрскнч седкл зүүлһнǝ, Төрскндǝн дурта болдг күүкд-көвүдиг өсклһнǝ болн теднд эрүл-менд җирһлǝр бǝǝтхǝ гидг уха зүүлһнǝ кергүдт күцǝмҗ бǝрҗ көдлдгиг темдглв.

А. Терентьев Юрий Зайцевд «Союза ветеранов войск в Германии» гидг темдгтǝ медаль болн Ниицǝнǝ гешүн гидг күндлгч темдг бǝрүлҗ өгв. Хальмг Таңһчин цергǝ комиссар  Юрий Казаков бас эн бүрдǝцин ачлврар ачлгдв.

Терентьев Целинн район йовад, региональн олна бүрдǝцд «Орден Группы войск в Германии» гидг тодлврин темдг, терүнǝ тугт ордена тасм өгв.  Генерал-полковник бǝǝрн ǝңгд  «Лучшему отделению Союза» гидг Ниицǝнǝ нег негнǝсн өггдǝд бǝǝдг вымпелар ачлв. Троицк селǝнд, сойлын Герт эн йовдлмудт нерǝдгдсн керг-үүлдвр болв.

Тенд эн ик олна бүрдǝцин ветеранмуд, тер тоод бǝǝрн, Целинн района ǝңгин һардач Очир Дорджиев цуглурв. Тер керг-үүлдврт Улсин Хуралд Хальмг Таңһчин Толһачин элч Араш Манджиев, таңһчин сойлын болн туризмин министрин дарук Николай Санджиев, Целинн района муниципальн района толһач РМО Эрдни Опиев, Төрскǝн харсгч Алдр дǝǝнǝ орлцач Петр Леонтьев орлцв.

«Би Моңһлд, Бурятия нутгудт цергллǝв, тегǝд би хальмгудт дуртав», — гиҗ Антон Владимирович темдглв.

Таңһчин гиичд маля белглв.

Региональн олна бүрдǝцин штабын һардач, «Союз ветеранов Группы войск в Германии» гидг региональн олна бүрдǝцин һардачин үүл цаг зуур дааҗах  Сергей Бадендаев бүрдǝцин үүлдврин тускар, эвтǝ цагла Германияд сǝǝһǝн хǝǝсн салдснрин эк-эцкнрлǝ залһлда бǝрдгин тускар келҗ өгв. Тер сойлын Герт генерал-полковник сǝǝһǝн хǝǝсн Виктор Хохловин элгн-саднд ГСВГ-н медаль  болн олна бүрдǝцин һашг бǝрүлҗ өгв. Сергей Арашаевич нег җил хооран ǝǝрмд, сурһуль сурчаһад, сǝǝһǝн хǝǝсн Олег Нестеренкон Василий Параевин элгнд ГСВГ-н медальмуд бǝрүлҗ өгснǝ тускар зǝңглв.

Төрскǝн харсгч Алдр дǝǝнǝ орлцач, Германия нутгт дǝǝлдҗ йовсн, хөөннь тенд церглсн Петр Леонтьев ветеранмудын бүрдǝцин ачлврар ачлгдв.

ГСВГ-н ветеранмудын төлǝ сойлын Герин көдлǝчнр йир сǝн концерт белдв. Бǝǝрн артистнрас нань «Тюльпан» ансамблин дуучнр ǝмтиг билгǝрн байрулв.  Василий Хахулин «День Победы» болн «Венский вальс» гидг дуд, Троицк селǝнд бǝǝдг Александр Кургузкин болхла «За Победу!» гидг ду дуулв.

Дарук җилин июнь сард Германия орн нутгт советск цергин Баг бүрдснǝс авн  75 җилин өөнǝн темдглх.