Хальмг Таңһчин хотл балһснд, «Өөрдин Арена» гидг спортын комплекст, «Җаңһрин ачнр» гидг хальмг баатрльг дуулврин, тавдгч, балһсна ил фестиваль давулгдв. Келн-улсин сойлыг босххин, делгрүлхин төлǝ Элстин администрацин толһачин медлд бǝǝдг хальмг кел делгрүллһнǝ төрǝр үүлддг олна советин һардврт эн керг-үүлдвр җил болһн бүрдǝгднǝ. Фестивальд Элстин школмудын болн ссузмудын 19 цуглулгч команд орлцв.

Элст балһсна хургин ахлач Николай Орзаев, спортын болн баһчудын политикин министр Дорджи Шикеев, Элстин балһсна толһачин – балһсна администрацин толһачин үүл цаг зуур дааҗах Дмитрий Трапезников, терүнǝ дарук Истя Мушаев, Хальмг улсин җаңһрч Владимир Каруев, делкǝд энүг Окна Цаһан Зам гиҗ меднǝ, Ик Бухус селǝнд бǝǝдг җаңһрч Баатр Манджиев, таңһчин Джангариадт  кесг дǝкҗ диилвр бǝрсн, нертǝ хальмг бөк  Баатр Имеев тер керг-үүлдврин күндтǝ гиичнр болв.

Фестивалин йовудт баһчуд саадгар хав, шатр наадв, бөк бǝрлдв, шаһаһар наадв. «Келмрч» гидг марһан болв. «Веснушки», «Герл»  гидг үлгүр болгч-художественн ансамбльмуд, Хальмг деед сурһулин «Бумбин орн» гидг оютнрин ансамбль концерт тǝвв.

«Өөрдин Арена» гидг спортын комплексин фойед эн керг-үүлдвр хǝлǝхǝр ирсн ǝмтиг  боорцгар, җомбаһар тоов. Зурган цокҗ авхдан дурта ǝмтнǝ төлǝ фотозон белдв.

Фестивалин бүрдǝчнрин темдглсǝр, эн керг-үүлдврт миңһн шаху орлцач болн хǝлǝһǝч орлцв.

Тер керг-үүлдврин чилгчǝр диилǝчнриг ачлв. Давид Кугультиновин нертǝ 17-гч тойгта школын команд диилвр бǝрв. Эн команд мөңгнǝ мөрǝһǝр, телевизорар ачлгдв, дǝкǝд «Полынный» СПК-н директор Феликс Хуцаев эднд хальмг тохмта Улан гидг нертǝ аҗрһиг белглв. Элстин многопрофильн гимназин команд мөңгнǝ мөрǝһǝр болн ноутбукар ачлгдв, 23-гч тойгта школын команд һурвдгч ормд һарв, эдниг мөңгнǝ мөрǝһǝр болн телевизорар ачлв.