1926 җилд Хальмг Таңһчд төмр хаалһ тосхх кергтǝ болҗахин тускар келцхǝв. 1940 җилд тер төмр хаалһ тосхх болв. 1941-1945 җилмүдт болсн Төрскǝн харсгч Алдр дǝн болв. Дǝкǝд хальмгудыг хар гөрǝр Сиврүр туув. Иим ǝǝмшгтǝ йовдлмудас көлтǝ төмр хаалһ тосхсн уга. 1965 җилд Хальмгин обкомин партин негдгч сеглǝтр Б.Б. Городовиковин седвǝрǝр тер төмр хаалһиг эклǝд тосхв. Дөрвн җилин туршарт Элстиг мана орн-нутгин талдан төмр хаалһсла залһлдулсн, дөрвн һурвн дууна һазр татгддг төмр хаалһ тосхгдв. 1969 җилд болхла «Дивное–Элст» гидг төмр хаалһ бǝрв. Эн төмр хаалһ болхла Хальмгин экономическ төр хаһлхд туслв. «Дивное–Элст» гидг төмр хаалһар Хальмг һазрур машид, оборудованьс, түлǝн, селǝнǝ эдл-ахун аца болн тосхлтын, болвсрад уга материалмуд авч ирдг болв.

Ода «Элст» станц ацан зөөдг станц болна. Тер станцд төмр хаалһин вокзал чигн бǝǝнǝ, зуг терүг кергǝрнь олзлҗахш. Ар-Кавказын төмр хаалһин станцин көдлмш бүрдǝдг Минераловодск цутхлңгин Дирекцин «Элст» станцин һардач  Джангар Обушиев келсǝр, ода тер төмр хаалһар ǝмтиг зөөхш. 2006 җилд ǝмтиг зөөдг бǝǝсн ор һанцхн «Элст–Сарпуль» гидг хаалһар йовдг поезд йовдган уурв. 2008 җил күртл Москваһас Элст күртл шуудтан йовгч вагонмуд йовдг билǝ.

Эн станцд ни негн, дадмг ǝмтн көдлҗǝнǝ. Тенд ут тоодан һучн күн көдлнǝ. «Элст – Дивное» болн «Элст» станц эклǝд көдлснǝс авн тǝвн җил болв. Одахн тер станцд көдлдг ǝмтн эн өөнǝн темдглв. Таңһчин ǝмтиг байрулх нег зǝңг бǝǝнǝ. Хальмг Таңһчин төмр хаалһин станцд көдлдг ǝмтнǝ келсǝр,  «Социально-экономическое развитие Республики Калмыкия на 2020-2024 годы» гидг программар болн келн-улсин төсвǝр «Улан-Хол–Элст–Зимовники» гидг хаалһар йовх шин төмр хаалһ тосхгдх. Эн төмр хаалһ Ар Кавказыг Европала залһлдулх.