Баһчудын дунд наркотик олзлдг ǝмтн бичǝ харһтха гиһǝд, «Волонтеры ЗОЖ» таңһчин тренингуд давулгдҗана. Октябрь сарин арвн доланд болн октябрь сарин арвн нǝǝмнд, эн керг-үүлдврин йовудт баһчудын төрǝр үүлддг Федеральн агентствин дөңгǝр грантын төсвǝр «Велоспорт для всех» гидг керг-үүлдвр давулгдв. Таңһчин баһчудын цутхлңгин цергǝ-төрскнч сурһмҗ өгдг ǝңгин һардач Владимир Цагалаев эн төсвин  түүрвǝч болн һардач.

Эн керг-үүлдврин эклхин өмн тер төсвин һардач эврǝннь кергин тускар келҗ өгв. Дарук өдртнь «Иньгллт» гидг сойлын болн амрлһна паркд «Свобода на колесах» гидг нерǝдлһтǝ велокросс болв. Терүнд Элстин болн Городовиковск балһсдын деед сурһулин учрежденьсин оютнр орлцв. «Долан хонгин пагод» гидг нертǝ һазрас «Иньгллт» гидг нерǝдлһтǝ парк күртл баһчуд велосипедǝр 4 км йовв. Арһлач күн эн керг-үүлдвр давулһнд нөкд болад, найн велосипед өңгǝр өгв.

Тер керг-үүлдврин чилгчǝр Элстин велосипедǝр йовдг ǝмтнǝ ассоциацин гешүд таңһчин бичкдүдин үүдǝлтин цутхлңгин өөр велосипедǝр йовад, дамшлтан үзүлв. Баһчуд велосипедǝр экстремальн кевǝр йовҗ чаддган, саалтг болсн юмс деегүр велосипедǝр һǝрǝдҗ йовҗ чаддган болн нань чигн зөргтǝ юмс үзүлв.

Дǝкǝд «Здоровая семья», «Обеспечение безопасности», «Развитие велодвижения в Калмыкии» гидг нерǝдлһтǝ талвңгуд көдлв.

Октября 26-д «Парад велоэкипажей» гидг керг-үүлдвр болв. Терүнд Элстин арвн өрк-бүл орлцв. Дǝкǝд велосипедǝр йовхдан дурта уйн наста күүкд-көвүдин төлǝ «Безопасность на колесах» гидг марһан бүрдǝгдв.

Тер марһанд Мингиян болн Саглара Оглаевихнǝ өрк-бүл һурвдгч орм эзлв, Очир болн Намса Салаевихнǝ бүл хойрдгч ормд һарв, Роман болн Аюна Манджиевихнǝ өрк-бүл негдгч орм эзлв гиҗ таңһчин баһчудын цутхлңд зǝңглв.

«Безопасность на колесах» гидг марһанд уйн наста күүкд-көвүд хаалһар йовлһнла залһлдата зокалмудыг сǝǝнǝр меддгǝн, хаалһар йовсн цагт тедниг сǝǝнǝр олзлдган үзүлв. Эн марһанд Санал Мухлаев негдгч орм эзлв, Виктор Кеквеев хойрдгч ормд һарв, Андрей Санджиев һурвдгч орм эзлв. Диилвр бǝрсн болн нүүрлгч орм эзлсн улст кубокуд, белгүд өггдв.