Ноябрь сарин һурвнд, ноябрь сарин дөрвнд Хальмг Таңһчин хотл балһснд келн-ǝмтнǝ негдлһнǝ Өдр темдглгдх. Элст балһсна администрац тер байрин төлǝ керг-үүлдврмүдин программ белдв. Тер өдрмүдт өрүнǝс авн асхн күртл олн зүсн керг-үүлдврмүд бүрдǝгдх. Диилврин талвңд болн «Иньгллт» гидг сойлын болн амрлһна паркд һол керг-үүлдврмүд болх гиҗ Элстин администрацин керг-үүлдвр бүрдǝлһнǝ ǝңг зǝңглҗǝнǝ.

Ноябрь сарин һурвнд арвн хойр часла «Урбан» гидг балһсна фестиваль тер байрин программыг эклх. Терүнд балһсна бииһин коллективс орлцх. Тер цагла тал-талдан талвңгудт спортивн болн нань чигн халхсар марһас давулгдх, тер марһаст диилвр бǝрсн ǝмтнд белгүд бǝрүлҗ өгх.

Арвн хойр часас авн билгтнрин концерт болх. Арвн һурвн часла ретро-дискотек бүрдǝгдх.

Ноябрь сарин дөрвнд «В дружбе народов – сила России!» гидг байрин ик керг-үүлдвр болх. Эн байр арвн һурвн часас авн эклх. Диилврин талвңд Элстд бǝǝдг олн келн ǝмтн ирҗ хурх. Улсин-сойлын цутхлңгуд ǝмтнǝ оньгт эврǝннь талвңгуд тусхах, келн-ǝмтнǝ наадд нааддг дасхх. Балһсна сурһулин учрежденьс белгүдин һǝǝхүл бүрдǝх.

16.ОО часла Dino MC 47 болн рэпер Батишта Элстин ǝмтиг болн хотл балһсна гиичнриг билгǝрн байрулх.

Байрт ирсн гиичнриг халун җомбаһар, боорцгудар тоохмн. Дǝкǝд талвңд цергчнрин хот-хоолар чигн улсиг тоох гиҗ Элстин администрацин керг-үүлдвр бүрдǝлһнǝ ǝңг зǝңглҗǝнǝ.